-
ספר שולחן ערוך המקוצר
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו תכנים תורניים והלכתיים רבים מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח שו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד. ראש מוסדות "יד מהרי"ץ" ו"פעולת צדיק". בפורטל תוכלו לעיין, להאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, לקבל מידע אודות פעילות ק"ק תימן, ועוד...
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.

הוצאת פעולת צדיק

כשרות בד"צ פעולת צדיק

מנויים לחיים
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
1047 אורחים

סימן ק"ח - הלכות תענית יחיד

מספר צפיות: 5132

[א] כשם שמצוה על הצבור להתענות ולהתפלל על כל צרה שלא תבא, כך מצוה על כל יחיד שאם באה עליו חס ושלום איזו־צרה, כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו, או שהוא תועה בדרך, או חבוש בבית האסורים על־ידי עלילה, מצוה עליו שיתענה ויתפלל אל ה' ויבקש רחמים מאתו יתברך שיושיעהו{א}. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שלא יאמר האדם חס־ושלום מקרה היא הצרה, שנאמר{ב} והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. פירוש כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף עליכם חמת אותו קרי. אבל צריך האדם לדעת כי בחטאיו הביא עליו האלהים את כל הרעה הזאת, ויפשפש במעשיו, וישוב אל ה' וירחמהו{ג}: 

[ב] יחיד הרוצה להתענות, צריך לקבל התענית עליו ביום שלפניו בתפילת המנחה. דהיינו בברכת שמע קולנו, יהרהר בליבו שהוא מקבל עליו להתענות. ואחר יהיו לרצון קודם אלהי נצור, יאמר, רבון העולמים, הריני לפניך בתענית יחיד מחר. יהי רצון שתהא תפילתי ביום תעניתי מקובלת{ד}. ואף־על־פי שאוכל ושותה אחר־כך עד שיעלה עמוד השחר, (עיין לעיל סימן ק"ב סעיף ו') אין בכך כלום. וכן אם רוצה להתענות איזה ימים זה אחר זה, אף־על־פי שיאכל וישתה בלילות שביניהם, דַּי בקבלה אחת. אבל אם מקבל עליו איזה ימים שאינן רצופין כגון שני, חמישי ושני, יש לקבל עליו כל יום במנחה שלפניו{ה}: 

[ג] אף אם לא קיבל עליו את התענית בפיו, אלא בהרהור קבל עליו וגמר בדעתו להתענות למחר, ואפילו שלא בשעת תפילת מנחה אלא קודם תפילת מנחה או אחר־כך בעוד שהוא יום, הוי קבלה וחייב להתענות{ו}: 

[ד] כל השרוי בתענית, לא ינהג עידונים בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהא שמח וטוב לב אלא דואג ואונן, כמו שנאמר{ז} מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו{ח}: 

[ה]בתענית יחיד, מותר לרחוץ את פיו במים בבקר{ט}, כדלעיל סימן ק"ב סעיף ט': 

[ו] אם קיבל עליו סתם להתענות, חייב להשלים עד צאת הכוכבים, וי"א שזה אפילו בערב שבת{י}, ויש מקילין (עיין לעיל סימן ק"ב סעיף ג'): 

[ז] המתענה ומפרסם את עצמו להתפאר, הוא נענש על כך. אבל אם מפצירין בו לאכול, מותר לגלות שהוא מתענה. אך אם מתענה משום תשובה על עוונותיו שנודעו לרבים, טוב שיפרסם כדי שממנו יראו וכן יעשו{יא}: 

[ח] המתענה אפילו תענית יחיד, בין תענית נדבה בין תענית חלום, אומר עננו בתפילת ערבית שחרית ומנחה בשמע קולנו, כמו בתענית צבור (ואף־על־פי שהוא יחיד, אומרו בלשון רבים, ואל ישנה ממטבע שטבעו חכמים). ואחרי אלהי נצור, קודם יהיו לרצון, טוב שיאמר, רבון כל העולמים גלוי וידוע לפניך שבזמן שביהמ"ק קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו, ואתה ברחמיך הרבים מכפר. ועתה בעוונותינו חרב ביהמ"ק ואין לנו מקדש ולא כהן שיכפר בעדינו, לכן יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט היום, כחלב מונח על המזבח לפניך, ותרצני{יב}: 

[ט] מי שנדר להתענות יום אחד או עשרה ימים, ולא פירט איזה יום או ימים, אלא שאמר סתם, אף־על־פי שקיבל עליו בשעת מנחה להתענות למחר, אם אירע לו צורך גדול לאכול, כגון שקורין אותו לסעודת מצוה אף־על־פי שאינו שייך לסעודה, או שאדם גדול מפציר בו לאכול וקשה לו לסרב כנגדו, או שהוא מצטער, הרי זה לווה תעניתו ויכול לאכול היום אף־על־פי שכבר התחיל להתענות, ומתענה תחת יום זה יום אחר. ודוקא בענין זה, דמה שקיבל עליו התענית היה רק בשביל לקיים את הנדר. אבל אם לא נדר מתחילה, רק שקיבל עליו בשעת מנחה להתענות למחר, אפילו מצטער אחר כך הרבה, אינו רשאי ללוות תעניתו לפרעו ביום אחר{יג}: 

[י]וכן אם בשעת נדרו פירט ימים ידועים, וגם קיבל עליו בשעת מנחה, שוב אינו יכול ללוות תעניתו{יד}: 

[יא] מי שקיבל עליו להתענות ומצטער הרבה בתעניתו, יש אומרים שיכול לפדותו בממון כפי עשרו, ונותן את הדמים לעניים. אבל בתענית שמחמת נדר, לא מהני פדיון. וכן בתענית שגזרו הצבור, לא מהני פדיון, אלא אם התנו כן הצבור{טו}: 

[יב] מי שנדר להתענות שני חמישי ושני, מותר לו להחליף ולהתענות חמישי שני וחמישי. אבל לא ימים אחרים, כי מסְּתַמָא היתה כוונתו להם דוקא, מפני שהם ימי־דין{טז}: 

[יג] אם אכל שלא בהיתר ביום שנדר להתענות בו, בין בשוגג בין במזיד, חייב להשלים את התענית גם לאחר האכילה. (וראוי לו להתענות אחר־כך שני חמישי ושני, לכפרה על מה שאכל{יז}). אך אם לא פירט בתחילת קבלת תעניתו יום מיוחד, אף שקיבלו על עצמו במנחה שלפניו ואכל כזית בכדי אכילת פרס, או שתה כמלוא לוגמיו, איבד תעניתו ויכול לאכול באותו היום אלא שחייב לצום יום אחר תמורתו{יח}: 

[יד] יחיד המתענה על צרתו ועָבְרה, או שמתענה בשביל חולה ונתרפא או מת, צריך להשלים כל התעניות שקיבל עליו. וכן אם קיבל עליו תעניות או שאר מצוה עד שייעשה בנו בר־מצוה ומת הבן קודם, צריך הוא לקיים את נדרו עד השעה שהיה ראוי להיות בנו בר־מצוה. אבל אם נודע לו שקודם שקיבל עליו להתענות כבר עברה הסיבה דהוי קבלה בטעות, אינו צריך להשלים{יט}: 

[טו] יפה תענית עם התשובה לבטל חלום רע, כאש לנעורת. ודוקא בו ביום{כ}. ומכל־מקום אינו מחוייב להתענות, כי החלומות שוא ידברו{כא}. אבל מחוייב לעשות תשובה, ולעסוק כל היום בתורה ותפילה{כב}:

הדפס

עוד ב'אורח חיים - מועדים'

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  

 

 

 

  


 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: or@shtaygen.co.il

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

אור ההלכה
שר שלום קשת
פעולת צדיק
מצות מסורת
טריתא
מועדי השם
מצות טעמו וראו
ת"ת עטרת חיים
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
ארז יחיאל
מיני תבלין וקליות

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: yad@maharitz.co.il  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד