-
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו תכנים תורניים והלכתיים רבים מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח שו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד. ראש מוסדות "יד מהרי"ץ" ו"פעולת צדיק". בפורטל תוכלו לעיין, להאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, לקבל מידע אודות פעילות ק"ק תימן, ועוד...
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.

פרשת השבוע

 

 

הוצאת פעולת צדיק

כשרות בד"צ פעולת צדיק

אור ההלכה
מצות מסורת
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
533 אורחים

סימן קמ"ה - הִלְכּוֹת צורות שאסור לעשותן

מספר צפיות: 2493

[א] מי שמאמין באלוה אחר מבלעדי ה', עובר על מה שנאמר לנו מפי הגבורה בעשרת הדברות{א} לא יהיה לך אלהים אחרים על פני{ב}. והוא כופר בעיקר, כי זהו העיקר הגדול שמציאות כל העולם תלויה בו. וכן איסור חמור לעשות עבודה־זרה לעצמו, או לומר לאחרים לעשות לו, אף־על־פי שאינו עובד לה כלל, שנאמר{ג} לא תעשה לך פסל וכל תמונה. וגם לעשות לאחרים אסור ואפילו לעובדי עבודה־זרה (כי גם אומות־העולם מוזהרים שלא לעבוד עבודה־זרה), שנאמר{ד} ואלהי מסכה לא תעשו לכם. והמשתחוה לה או זובח לה, או מנסך ומקטר, או עובד אותה באיזו דרך שתהיה ממה שבדו עובדֶיה מליבם, עובר על מה שנאמר{ה} לא תשתחוה להם ולא תעבדם{ו}: 

[ב] בימי קדם היו עושים לעבודה־זרה צלמים ופסלים בצורות שונות ומשונות, דמות בני אדם חמה ולבנה כוכבים ומזלות בהמות חיות ועופות וכיוצא בהם, ובנו להם היכלות ומזבחות, והקריבו קרבנות, ושאר עבודות זרות ומוזרות, מרוב אדיקותם בזה. ובמשך הדורות כמעט בטלו ונשתקעו ונשתכחו לגמרי כל אלו{ז}, מכֹּח השפעת תורתינו הקדושה עליהם, ודברי נביאי ישראל וחכמי הדורות. ודיני עבודה־זרה ודיני העובדים לה, יתבארו בס"ד בסימן שאחר זה. ועדיין קיימת הצורה שנתחדשה לזכר התלוי העשויה שתי וערב, ודינהּ כעבודה־זרה גם כהיום (כמו שנכתוב שם סעיף ג'), מלבד הפסילים שהם עושים{ח}. וכן נותרו עדיין חֵלק מענייני עבודה־זרה הקדומים בכמה ארצות בעולם, כגון בהודו. עד אשר יערה המקום ברוך הוא רוח ממרום קדשו, להעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון, ונשׂגב שמו לבדו{ט}: 

[ג] כדי להרחיק אותנו כליל מעבודה־זרה, כי אנחנו בני ישראל עַם קרובו, ציוונו המקום ברוך הוא שלא לעשות צורות מכסף או מזהב ומשאר מיני מַתְּכוֹת, או מעצים ואבנים סיד ושעוה וכיוצא בהם, אף־על־פי שאין כוונת העושה אותם אלא לשֵׁם נוי בלבד. וזהו שנאמר{י} לא תעשון אִתִּי, אלהי כסף ואלהי זהב וגו'. והטעם פן יחשבו הטועים והסכלים כי יש לצורות הללו איזה כח להרע או להיטיב{יא}. ובסעיפים דלקמן יתבאר איזה צורות אסורות, ואיזה מותרות: 

[ד] צורות שבמדור־שכינה העליון, ושבמדור התחתון, אסור לעשותן. וזהו פירוש מה שנאמרי} לא תעשון אִתִּי, כמו אותם שאתי, דהיינו כדמות שַׁמָּשי המשמשים לפני. וארבעה פנים שבמרכבה (שיתבארו לקמן סעיף ה') וכן שרפים ואופנים ומלאכי השרת{יב} (הנראים כדמות אדם שיש לו כנפיים), הם במדור העליון. ודוקא בצורה בולטת אסור, אבל שוקעת מותר. וחמה ולבנה כוכבים ומזלות{יג}, הם במדור התחתון. ואותן אסור לעשות אפילו בצורה שאינה בולטת. כי אף־על־פי שהן עצמן בולטות, אבל מכל מקום הן נראות לעיני בני־אדם כשקועות ברקיע. [וראוי להחמיר כדעת הסוברים שגם הצורות שבמדור העליון אסורות אפילו שוקעות]. ולא רק לעשותן אסור, אלא אפילו להשהותן אצלו אסור, משוֹם חשד שיחשדוהו שעובד להן. ואף בשביל גוי לנוי, אסור לעשותן{יד}. ואסור גם כן לומר לגוי לעשותן, אף־על־פי שאינו רוצה להשהותן, מפני שאמירה לגוי אסורה בכל האיסורים כמו באיסורי שבת (עיין לעיל חלק אורח־חיים סימן נ"ה סעיף ז'){יד*}: 

[ה] ארבעה פנים שבמרכבה שהזכרנו בסעיף הקודם, היינו שור אדם אריה ונשר. או כרוב (דהיינו תינוק) אדם (גדול) אריה ונשר. ודוקא כשהם יחד. אבל כל אחד בפני עצמו אינו אסור (ועיין להלן סעיף ו'), זולתי אדם שאסור לעשות צורתו בולטת אף כשהוא לבדו. לפי שהפסוק לא תעשון אתי הנזכר לעיל, דרשו חז"ל אוֹתִי, כלומר אל תעשו כדמות שאני מתראה בה לנביאים בחזיונם, וכמו שנאמר{טו} ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, ונאמר{טז} כי בצלם אלהים עשה את האדם{יז}. אף־על־פי שברור כי הבורא יתברך עצמו אין לו דמות הגוף ואינו גוף חלילה{יח}. ולא רק צורת פרצוף האדם עם כל גופו אסור, אלא אפילו צורת הפרצוף לבדו רבים אוסרים לעשותה. ולכן אפילו להשהותה אסור, עד שיקלקלנה קצת{יט}. ודוקא בצורה שלימה, דהיינו בשתי עינים וחוטם שלם. אבל אם אינה רק חצי הצורה מצד אחד, זה אינו אסור{כ}. אך חמה ולבנה אסור אפילו מקצת מהן, כל שניכר שאֵלו הן{כא}: 

[ו] יתר הצורות, כגון בהמות חיות ועופות ושאר נפש חיה, אילנות ומיני צמחים וכיוצא בהם, מותר לעשותן אפילו בצורה בולטת ובשלמותן, וקל וחומר שמותר להשהותן{כב}. אך בבתי־כנסיות ובבתי־מדרשות, ובכל מקום שמתפללים שם בקביעות, צריך להחמיר שלא לעשות בכותלים שום דמות בכל צורה ואופן. וקל וחומר על גבי ההיכל או לרקום בפרוכת של־ארון־הקודש. ואם עשו יש להסירם, כי זה שמץ עבודה־זרה הואיל ונראה כאילו משתחוים לצורות הללו. וזה מלבד מה שהדבר גורם להיסח־דעת ולביטול כוונת המתפללים. ורבים מהפוסקים מיחו על זאת בתוקף רב, ובפרט על מה שנתפשט לעשות צורת אריות שלא ברצון חכמים, ושעתידים המקילים ליתן את הדין{כג}. וכן היה מנהגינו בתימן שלא לעשות בבתי־כנסיות שום צורה כלל ועיקר{כד}. וראוי לפרסם הדבר, כי לכל העם בשגגה. ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב: 

[ז] צורה שאיננה בולטת וגם איננה שוקעת, כגון אותם שאורגים בבגד, או מציירים בצבעים על גבי ניירוֹת קירות כלים וכדומה, דינה כצורה שוקעת{כה}. והוא הדין לתמונות שמצלמים ב"מצלמה" בזמנינו. [ומה שנאמר בתורה{כו} לא תעשה לך פסל וכל "תמונה", אין הכוונה לתמונות כגון אלו, ואף לא לציורים צבעוניים וכדומה, אלא לדְמוּת שהיא גם־כן בולטת כמו צלם אלא שאין איברֶיה מחותכים כמוהו{כז}, או הכוונה לדמות צלם בלתי מפוסלת אלא יצוקה ומותכת{כח}]. ונמצא שאדם שמותר לעשות צורתו שוקעת כנזכר לעיל סעיף ה', מותר גם לציירו הן באופן פשוט, הן במיני צבעונים, הן לצלמו במצלמה. ואפילו את כולו מכף רגל ועד ראש{כט}. אבל חמה ולבנה כוכבים ומזלות שאסור לעשות צורתן גם שוקעת כנזכר בסעיף ד', אסור לציירם{ל}, או  

לצלמם{לא}. ואפילו בעת זריחת החמה או שקיעתה{לב}. (וצריך לשים לב לזה במיני בגדים וסדינים המצויירים, ובפרט בחדרי ילדים ותינוקות, שלא לקנות ושלא להשהות וילונות וכלי־מִטה שמצוייר עליהם שמש ירח וכוכבים): 

[ח] "בובות" המיועדות למשחק תינוקות, נתפשט בזמנינו אצל רבים לעשותן ולקנותן, אף־על־פי שהיא צורה בולטת, גם אותן שהצורה שלימה דהיינו הראש עם כל הגוף. וטעם שמקילים בדבר, מפני שאינן צורות קבועות ועומדות כמו אנדרטאות שיש מקום לרואה לטעות כאילו יש מהן איזו תועלת. ועוד לפי שהרבה פעמים מבזים אותן, כי דרך התינוקות לשחק בהן גם במקומות בלתי נקיים, ולגוללם בעפר ועל הרצפה. אם כן אין מקום לחשד שזה פסל. והמחמיר תבוא עליו ברכה{לג}: 

[ט] אסור לעשות בית כפי תבנית ההיכל שהיה בבית המקדש (שיבנה במהרה בימינו אמן). ודוקא כשיעור גבהו ארכו ורחבו. אבל אם שינה אפילו קצת, מותר. וכן אסור לעשות אכסדרה תבנית האולם, חצר תבנית העזרה, שלחן תבנית השלחן שהיה בבית המקדש. מנורה, תבנית המנורה שהיתה בבית המקדש. אבל יכול לעשות של־חמשה קנים או של־ששה או של־שמונה, אך לא של־שבעה{לד}. ולא רק מזהב לא יעשה, אלא אפילו משאר מיני מַתְּכוֹת{לה}. ואפילו בלא גביעים כפתורים ופרחים, אסור, וכן אפילו אינה גבוהה שמונה־עָשָׂר טפחים, מפני שכל אלו הדברים גם במנורה שבמקדש אינם מעכבים. אבל של־עץ, חרס וזכוכית וכדומה, מותר אפילו של־שבעה קנים{לו}. וכל מה שנזכר בסעיף זה, דוקא בתבניתם אסור כדבר האמור, ולכן קל וחומר שציור וכדומה מותר{לז}: 

[י] העושה שמן המשחה כמעשה וכמשקל האמור בתורה{לח}, חייב כרת. ובשוגג, חייב קרבן חטאת. שנאמר{טל} ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא וגו' איש אשר ירקח כמוהו וגו' ונכרת מעמיו. והוא שעשה אותו כדי להימשח. והעושה קטורת מאחד־עשר סַמָּנים שבתורה{מ} לפי משקלם הקבוע, כדי להריח בה, אפילו לא עשה אלא חצי המשקל או שלישיתו, חייב כרת. שנאמר{מא} והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם וגו' איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו. אבל אם עשאה כדי להתלמד, פטור. וכן בשמן המשחה{מב}: 

הדפסשלח לחבר

עוד ב'יורה דעה - איסור והיתר'

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא

 

 

  

 

 


 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: or@shtaygen.co.il

 

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מצות טעמו וראו
ת"ת עטרת חיים
שר שלום קשת
מיני תבלין וקליות
מועדי השם
רשת כוללים יום הששי נחלת מהרי"ץ
פעולת צדיק
מנויים לחיים
טריתא
ארז יחיאל

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: yad@maharitz.co.il  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד