-
-
חיפוש מתקדם

מבזקי חנוכה

עצור

הוצאת פעולת צדיק

כשרות בד"צ פעולת צדיק

מנויים לחיים
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
495 אורחים

מפתח הלכות חנוכה המופיעים בספר שלחן ערוך המקוצר

    
מספר צפיות: 9687

חנוכה 

 

מעשה הנסים קכ,א. 

מקור לחתום פחי השמן זית זך קכ, ׁ)ב). 

תקנות חכמים קכ, א. 

דרשת חז''ל שחנוכה לא בטל לעולם קכג, יב (ל. לא). 

טעם קריאתו ''חנוכה'' קכ, ב. 

חשמונאי, אופן ניקודו וקריאתו קכ, א (א). 

לספר לבני ביתו עניין הנסים קכ, ב. 

להרבות בצדקה קכ, ב. 

אין מתענים קכ, ג. 

אין מספידים קכ, ג. 

צידוק הדין קכ, ג. 

להספיד ולהתענות בימים שלפניהם ולאחריהם קכ, ג. 

עשיית מלאכה קכ, ד (ט). 

נשים, אם לעשות מלאכה כשהנרות דלוקים קכ, ד (ח, ט). 

דמי חנוכה קכ, (ט, יא). 

 

חנוכה, הדלקת נרות 

 

נשים חייבות קכ, יט. 

יכולה אשה להדליק עבור כל בני ביתה קכ, יט. 

כשבעלה לא בבית, לתת לקטן להדליק קכ, (מז). 

קטן שהגיע לחינוך קכ, יט. 

קטן שהגיע לחינוך, להוציא גדולים קכ, יט (יז). 

סומא קכ, יט. 

אכסנאי (אורח) קכ, כב. 

בחורים הלומדים בישיבות קכ, כב. 

מי שנמצא בעירו והוא בבית אחר קכ, כב. 

אם להדליק באולמות ובמקומות אסיפת הציבור קכ, (לו). 

 

חנוכה, הדלקת נרות –בבית הכנסת 

 

להדליק בבית הכנסת קכ, טז. 

זמן ההדלקה קכ, טז (לו). 

זמן ההדלקה במוצאי שבת קכ, כא (נא). 

מקום המנורה קכ, טז, יז. 

בליל שבת שכבר כולם בירכו שהחיינו בבית, האם מברך שוב בביהכ''נ קכ, (לח). 

גם ברכת שהחיינו חוזר ומברך בבית קכ, (לח). 

אבל, להדליק בלילה ראשונה קכ, טז (טל). 

להדליק לפני שחרית קכ, יז. 

 

חנוכה, הדלקת נרות – הדלקה עושה מצוה 

 

הדלקה עושה מצוה קכ, יד.  

בשעת ההדלקה יהיו המנורה והנרות כראוי קכ, יד. 

כשהעמיד המנורה כראוי ובדרך מקרה כבו הנרות קכ, יד.  

כשהניח המנורה למטה משלושה טפחים קכ, ט (לד). 

 

חנוכה, הדלקת נרות – המנורה והנרות 

 

אין לקרוא למנורת חנוכה ''חנוכיה'' קכ, (נד). 

כשמדליק בנר של-חרס קכ, ו. 

תהיה לו מנורה ממתכת או זכוכית קכ, ו. 

אם ידו משגת, יקח מנורה של-כסף קכ, ו. 

הנרות יהיו בשורה אחת בשווה קכ, י (כג). 

שיעור ההפסק בין נר לנר קכ, י (כג). 

מילא קערה שמן והקיפה פתילות קכ, י. 

 

 

חנוכה , הדלקת נרות – הנאה מאורן, ושמש 

 

ליהנות מאור הנרות קכ, טו. 

טעם להדליק ''שמש'' קכ, טו. 

צורת הנחת השמש ביחס לנרות קכ, טו. 

 

חנוכה, הדלקת נרות – הסדר והברכות 

 

בעל הבית לבדו מדליק קכ, ז. 

יקבץ כל בני ביתו קודם שמדליק קכ, יא. 

סדר ההדלקה קכ, יב. 

ברכות ההדלקה קכ, יג. 

גר, לומר שעשה נסים לאבותינו קכ, יג(לב). 

אונן, אם יברך על ההדלקה קכ, יג. 

אבל, לברך שהחיינו קכ, ט 

אחר שהדליק נר אחד, אומר הנרות וכו' קכ, יג (ל). 

יש נוהגים לומר מזמור שיר חנוכת וכו' קכ, יג. 

 

חנוכה, הדלקת נרות – השמן והפתילות 

 

כל השמנים כשרים קכ, ה. 

מצוה מן המובחר בשמן זית קכ, ה. 

בנר שעוה קכ, ה. 

לא יהיו שניים קלועים יחדיו קכ, ה. 

משעוה של-בתי עבודה זרה קכ, ה. 

כל הפתילות כשרות קכ, ה. 

מצוה מן המובחר בצמר גפן או בחוטי פשתן קכ, ה. 

אם צריך בכל לילה פתילות חדשות קכ, ה. 

השמן שנשאר במנורה אחרי חנוכה קכ, כג (נד). 

 

חנוכה, הדלקת נרות – זמנה 

 

זמן ההדלקה קכ, יא (כד). 

להדליק אחר מנחה או ערבית קכ, יא (כה). 

עבר הזמן ולא הדליק קכ, יא. 

עבר הלילה ולא הדליק קכ, יא. 

כשאין לו פנאי להדליק בלילה קכ, יא. 

 

חנוכה, הדלקת נרות – מניינם 

 

מדליק נר אחד בלילה ראשונה קכ, ז. 

מוסיף בכל לילה נר אחד על לילה קודם קכ, ז. 

 

חנוכה , הדלקת נרות – מקומה 

 

לא ידליק היכן שמדליק נרות כל השנה קכ, ז. 

בפתח הסמוך לרשות הרבים קכ, ח. 

בזמן הזה מדליקים בתוך הבית קכ, ח. 

כשיש חלון לרשות הרבים קכ, ח. 

יניח המנורה בטפח הסמך לפתח קכ, ח. 

יניח המנורה בצד שמאל הפתח קכ, ח. 

יניח המנורה למעלה משלושה טפחים מהקרקע קכ, ט. 

להניח המנורה למעלה מעשרה טפחים קכ, ט. 

כשהניח המנורה למעלה מעשרים אמה קכ, ט. 

כשגר בדירה בבניין מעל עשרים אמה קכ, ט (כב). 

להדליק בחדר מדרגות קכ, ט. 

גדר רשות הרבים לעניין זה קכ, (כב). 

מי שיש לו בביתו שני פתחים לשתי רוחות קכ, יח (מה). 

 

חנוכה , הדלקת נרות – שבת 

מדליק נרות חנוכה קודם נרות שבת קכ, כ.  

יתן שמן בנרות חנוכה שידלקו חצי שעה אחר צאת-הכוכבים קכ, כ. 

כשמדליק בערב-שבת אצל הפתח, שלא יתכבה ע''י פתיחת הדלת קכ, כ. 

תפילה מנחה קכ, כ. 

במוצאי-שבת, להדליק נרות חנוכה קודם הבדלה קכ, כא. 

 

חנוכה, סעודה ומאכלים 

 

להרבות קצת בסעודה קכ, ב. 

אכילת מאכלי חלב קכ, ד. 

אכילת לביבות מטוגנות בשמן (סופגניות) קכ, כד (יא). 

סופגניות, ברכתן קכ, כד. 

על אכילת גזר קכ, (יא). 

 

חנוכה, קריאת-התורה וההפטרה 

 

כשמוציא החזן ספר תורה קכ, כז. 

קוראים שלושה בפרשת הנשיאים קכ, כט. 

סדר הקריאה קכ, כט. 

קריאת-התורה בשבת חנוכה קכ, לא. 

ההפטרה בשבת חנוכה קכ, לא (סז). 

קריאת-התורה כשחל ראש- חודש טבת בחול קכ, לב – לד (עב). 

קריאת-התורה כשחל ראש-חודש טבת בשבת קכ, לה. 

ההפטרה כשחל ראש-חודש טבת בשבת קכ, לה (עג). 

ההפטרה בשבת כשחל ראש- חודש ביום ראשון קכ, לה. 

 

חנוכה, תפילות וברכת המזון 

 

אומר בשמונה-עשרה על הנסים קכ, כה. 

אומר בברכת המזון על הנסים קכ, כה. 

חשמונאי, אופן ניקודו וקריאתו קכ, א (א). 

שכח ולא אמר על הנסים קכ, כה. 

אמירת מגדול בברכת המזון קכ, כה. 

אין נופלים על פניהם קכ, כז. 

גומרים את ההלל בברכה קכ, כא. 

אמירת ההלל בקירוי קכ, כא. 

אין אומרים למנצח יענך קכ, כז. 

אומרים מזמור שיר חנוכת וכו' בשיר של-יום קכ, ל. 

אומרים במה מדליקים בערב-שבת קכ, כח. 

בתיקון בשחרית מוסיפים פסוק מזמור שיר וכו' קודם ארוממך קכ, כח. 

קריאת מגילת בני חשמונאי קכ, לו (עד). 

לומר מזמור שיר חנוכת וכ' במנחת שבת קח, כז. 

אין אומרים צדקתך במנחת שבת קכ, כז. 

הדפס

עוד..

  1. לעמוד הבא
  2.  [6-10]...[11-15]

 

 

  


 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: or@shtaygen.co.il

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מיני תבלין וקליות
ת"ת עטרת חיים
פעולת צדיק
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מועדי השם
אור ההלכה
שר שלום קשת
מצות טעמו וראו
ארז יחיאל
טריתא
מצות מסורת

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: yad@maharitz.co.il  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד