-
ספר שולחן ערוך המקוצר
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו גם תכנים תורניים והלכתיים רבים של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח ושו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד, וכן תוכלו לעיין ולהאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, וקבלת מידע אודות פעילות ק"ק תימן יע"א (י'כוננם ע'ליון א'מן). הודעה לגולשי האתר! הבעלות על אתר זה הינה פרטית, וכל התכנים המובאים הינם באחריות עורך האתר בלבד. אין למרן הגר"י רצאבי שליט"א כל אחריות על המתפרסם באתר, ואינו מודע לדברים המפורסמים בו.
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
461 אורחים

סימן ל"ה - הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב

מספר צפיות: 6575

[א] על היין מברכין בורא פרי הגפן, ולאחריו על הגפן וכו'. ואין חילוק ביין אפילו הוא עדיין תוסס, ואפילו זב מעצמו ואפילו יין מבושל או קונדיטון, דהיינו שנתנו לתוכו דבש ובשמים{א}, או לענה שהוא מר{ב}, אפילו ריחו כחומץ, כיון שיש לו טעם יין, הוי יין לעניין ברכה. אבל אם נתחמץ באופן שיש בני אדם שנמנעים לשתותו מפני חמיצותו, יש ספק בברכתו (ואף שיכול לברך בתחילתו שהכל, עדיין יש ספק בברכה אחרונה) ולכן אין לשתותו אלא אם־כן יברך תחילה על יין טוב{ג}:

[ב] בורא פרי הגפן, מנהגינו לומר הפ"א רפויה מפני שמסמיכין אותה לאל"ף{ד}. וכן בורא פ–רי העץ, בורא פ–רי האדמה. והגימ"ל דהגפן בקמץ, מפני שהיא סוף העניין{ה}:

[ג] יין מעורב במים או בשאר משקים, אם אין ביין אלא אחד מששה חלקים שבמים ודאי בטל היין ואינו רק כמים. ואם יש בו יין יותר מששית, אם דרך אנשי המדינה למזוג אותו כל־כך כמו בזמנינו כאן, רבים סוברים שמברכים עליו בורא פרי הגפן ולאחריו על הגפן. ואם לאו, בטלה דעתו{ו}. וירא שמים יצא מהספק ולא יקדש עליו, ולא יברך עליו בורא פרי הגפן אלא שהכל. וגם לא ישתה רביעית בבת אחת, כדי שלא יכנס לספק בברכת מעין שלוש. עד שיהא בו לכל הפחות חצי יין נגד חצי מים, או מעט יותר{ז}: 

[ד] יין, פוטר כל מיני משקין, כי הוא ראש ועיקר לכל המשקין. הן מברכה ראשונה והן מברכה אחרונה. ודוקא אם המשקין היו עומדין לפניו בשעה שבירך על היין, או שהיה על־כל־פנים בדעתו לשתות אותן משקים{ח}. ואפילו לא שתה מלוא לוגמיו מן היין אלא מעט, פוטר שאר משקין מברכה ראשונה{ט}: 

[ה] מקומות שדרכם להביא למסובין בסעודות גדולות, קפה אחר כוס של ברכת־המזון, אין לברך עליו, כי נפטר ע"י ברכת היין כאילו כיוונו דעתם עליו. ודוקא אותם שטעמו מהכוס של ברכת־המזון. וטוב להרהר הברכה בליבו כדי לצאת מן הספק{י}: 

[ו] ויין של קידוש, כל שכן שפוטר את כל המשקין הבאים אחריו, שכיון שבא לצורך הסעודה הוי התחלת סעודה, ואפילו דעתו שלא לשתות ממנו עוד אחרי הקידוש. ונפקא מינה במה שסילק עצמו מלשתות יין, שאם ירצה אח"כ לשתות יין צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן מדין נמלך, אעפ"י שעדיין שאר המשקין לפניו. שכיון שברכתם שהכל, אינו פוטר את היין אעפ"י שמכח ברכת היין הוא בא{יא}: 

[ז] על היין שבתוך הסעודה, כל אחד ואחד מברך בורא פרי הגפן לעצמו אפילו היסבו יחד, דחיישינן כשיענו אמן שמא יקדימו קנה לושט ויבואו לידי סכנה{יב}: 

[ח] שתו מיין אחד, בין בתוך הסעודה בין שלא בתוך הסעודה, והביאו להם יין אחר, אינו מברך עליו בורא פרי הגפן, כיון שלא נמלך ולא הסיח דעתו מיין, אבל מברך עליו בא"י אמ"ה הטוב והמטיב. מפני שכשמשנים היין, בודאי הוא מפני ריבוי שמחה, וכדי שלא ימשך אחר היין הרבה, מברך הטוב והמטיב שתיקנו ביבנה בברכת־המזון על הרוגי בֵּיתֵּר, ויזכור יום המיתה{יג}. וכן אם הביאו להם עוד יין שלישי, מברכים גם כן עליו הטוב והמטיב, וכן על הרבה{יד}: 

[ט] ואם הוא נמלך ממש באופן שצריך לברך שנית בורא פרי הגפן (עיין לקמן סימן מ"ג), לא יברך תחילה הטוב והמטיב אלא רק בורא פרי הגפן{טו}: 

[י] הא דמברכין הטוב והמטיב, דוקא בסתם, שאינו ידוע שהשני גרוע מן הראשון, אף־על־פי שאינו ידוע אם הוא משובח מן הראשון. אבל אם ידוע שהוא גרוע מן הראשון, אין מברכין עליו. אך כשהוא בריא לגוף יותר מן הראשון, אף־על־פי שהוא גרוע קצת בטעם, מברכין עליו הטוב והמטיב{טז}: 

[יא] אפילו היה להם מתחילה שני יינות, אלא שלא היו לפניו יחד כשבירך בורא פרי הגפן, מברך על השני המשובח הטוב והמטיב. אבל אם היו שניהם לפניו על השלחן, אינו מברך הטוב והמטיב, אלא בורא פרי הגפן מברך על המשובח לפטור גם את הגרוע{יז}: 

[יב] אין מברכין הטוב והמטיב, אלא אם יש עוד מן היין הראשון ורוצים לשתות את השני משום שנוי יין. אבל אם מחמת שהיין הראשון כלה מביאין את השני, אין מברכין עליו{יח}: 

[יג] אין מברכין הטוב והמטיב אלא כשיש אחר עמו שהוא שותה גם־כן משני היינות, דהכי משמע הטוב לו והמטיב לחבירו. והוא הדין אם אשתו ובניו עמו. אבל אם הוא יחידי, אינו מברך עליו{יט}: 

[יד] האורח שמיסב אצל בעל הבית, אם בעל־הבית נותן את הקנקן על השלחן שישתה מי שירצה כמו שעושין בסעודות גדולות, אם כן היין הוא כמו בשותפות ומברכין הטוב והמטיב. אבל אם בעל־הבית נותן לכל אחד כוסו, יש אומרים שאין מברכין הטוב והמטיב כיון שאין להם שותפות ביין, ואפילו בעל־הבית אינו מברך{כ}: 

[טו] כשהם בתוך הסעודה, אין אחד יכול לברך להוציא את כולם, אלא כל אחד מברך לעצמו הטוב והמטיב, מטעם הנזכר לעיל סעיף ז'{כא}: 

[טז] אם מברך ברכת־המזון על כוס יין אחר, אינו צריך לברך עליו הטוב והמטיב, שהוא יוצא ידי־חובתו במה שאמר בברכת־המזון הטוב והמטיב{כב}: 

[יז] אין להקיש כוסות יין (והוא הדין שאר משקין) זה בזה כשמברכים "לחיים", כי הוא מנהג גויים, ולא כאלה חלק יעקב{כג}: 

הדפס

עוד ב'אורח חיים - חול'

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
  4.  [6]
  

 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: [email protected]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מנויים לחיים
מצות טעמו וראו
מיני תבלין וקליות
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
פעולת צדיק

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: [email protected]  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

עבור לתוכן העמוד