-
ספר שולחן ערוך המקוצר
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו גם תכנים תורניים והלכתיים רבים של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח ושו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד, וכן תוכלו לעיין ולהאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, וקבלת מידע אודות פעילות ק"ק תימן יע"א (י'כוננם ע'ליון א'מן). הודעה לגולשי האתר! הבעלות על אתר זה הינה פרטית, וכל התכנים המובאים הינם באחריות עורך האתר בלבד. אין למרן הגר"י רצאבי שליט"א כל אחריות על המתפרסם באתר, ואינו מודע לדברים המפורסמים בו.
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
1631 אורחים

סימן ע"א - הלכות חולה שיש בו סכנה בשבת

מספר צפיות: 4784

[א] דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות, כשאר המצוות שבתורה {א}. לכן חולה שיש בו סכנה, ואפילו הוא תינוק בן יומו, מצוה לחלל עליו את השבת (ואפילו לחיי שעה{ב}). ואם החולה אינו רוצה, כופים אותו על כך. ועוון גדול הוא בידו להיות חסיד שוטה שלא להתרפאות בשביל איזה איסור, ועליו נאמר{ג} ואך את דִמכם לנפשותיכם אדרוש. והזריז לחלל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה, הרי זה משובח. ואפילו יש גוי או קטן לפנינו, משתדלים לעשות על־ידי ישראל גדול ובר־דעת (ויש אומרים שאין צריך לעשות בשינוי{ד}). וכל מי שחילל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה, אף־על־פי שלבסוף לא הוצרך לו, יש לו שכר. כגון שאמר הרופא, חולה זה צריך גְּרוֹגֶּרֶת אחת, ורצו עשרה אנשים ותלש כל אחד גרוגרת והביא, כולם יש להם שכר טוב מאת ה' יתברך, אפילו הבריא החולה מן הראשונה. וכן בשביל כל פיקוח־נפש{ה}:

[ב] אפילו בספק פיקוח־נפש, מצוה לחלל עליו את השבת, ולעשות בשבילו כל איסורי דאורייתא, ובכלל זה לנסוע לרופא או לבית־החולים במכונית, או לטלפן וכיו"ב, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח־נפש. כי לא ניתנה התורה אלא למען החיים, שנאמר{ו} אשר יעשה אותם האדם וָחַי בהם, ודרשו חז"ל{ז} וָחַי בהם, ולא שימות בהם. חוץ מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם בייהרג ואל יעבור{ח}:

[ג] כל אדם האומר שהוא מכיר באותו חולה שהוא מסוכן, ואין שם רופא מומחה שמכחישו, נאמן, ומחללים על פיו את השבת. ודוקא אם הוא יהודי, אבל לא גוי. (אך על גוי שהוא רופא, סומכים לחלל שבת, כדלקמן סעיף ד'). ואפילו אינו אומר בבירור, אלא אומר שנראה לו שצריכים לחלל עליו, שומעים לו ומחללים עליו, אם הוא מכיר מחלה זו, מפני שספק נפשות להקל. אם רופא אחד אומר שהוא מסוכן, ושהוא צריך לרפואה פלונית, ורופא אחד אומר שאינו צריך, או שהחולה אומר שאינו צריך, שומעים לרופא שאומר שהוא צריך. ואם החולה אומר שהוא צריך לרפואה פלונית, והרופא אומר שאינו צריך, שומעים לחולה. אך אם הרופא אומר שרפואה זו תזיקהו, שומעים לרופא {ט}: 

[ד] אם רופא בקי אפילו הוא גוי, או שאר מבין, אומר שאף־על־פי שעתה עדיין אין החולה בסכנה, מכל־מקום אם לא יעשו לו רפואה זאת, אפשר שיכבד עליו החולי, ועלול לבֹא לידי סכנה, אפילו החולה אומר שאינו צריך, שומעים לרופא ומחללים את השבת. ואם הרופא אומר שאם לא יעשו לו רפואה זאת, ודאי ימות, ואם יעשו לו, יתכן שיחיה, מחללים גם כן את השבת{י}. (ועיין עוד לקמן בהלכות יום הכפורים סימן קי"ג מסעיף י"א עד סעיף ט"ז): 

[ה] כל מכה שֶׁבַּחֲלַל־הגוף, דהיינו פציעה מן השפה ולפנים, וגם השיניים בַּכְּלל אם הן כואבות מאד וחלה כל גופו עי"ז אעפ"י שלא נפל למשכב, מחללים עליהם את השבת. ואינו צריך אוֹמֶד, שאפילו אין שם בקיאים והחולה אינו אומר כלום, עושים לו כל מה שרגילים לעשות בחול. אלא אם כן ברור להם שלא יתגבר החולי על־ידי ההמתנה למוצאי שבת. ודוקא קלקול שמחמת מכה או בּוּעה וכיוצא בזה. אבל מֵיחוּשים, אינם נחשבים מכה. וגם לעקור שן כואבת, אסור. אך מותר לומר לגוי שיעקרנה, אם הוא מצטער מאד וחלה מזה כל גופו{יא}. (ועיין לעיל סימן ע' סעיף ג'): 

[ו] פצע שעל גב היד ושעל גב הרגל (כשיש חשש פגיעה בכלי הדם), וכן על כל פציעה שנעשית מחמת ברזל, ועל שחין שבפי־הטבעת, וכן מי שבלע עלוקה (דהיינו תולעת קטנה המצויה במים ומוצצת את הדם) או שבלע מחט, או שנשכו כלב שוטה, או אחד מזוחלי־עפר, אפילו ספק אם ממית או לאו, וכן הרעלה כגון על־ידי שתיית נפט או כדורים או חמרים מסוכנים, איבוד הכרה או הלם, וכל כיוצא באלו, מחללים עליהם את השבת. וכן מי שיש בו קדחת חזקה ביותר, מחללין עליו את השבת. אבל על קדחת המצויה, אין מחללים, אלא עושים על־ידי גוי, וּכְדִלְעֵיל סימן ע' סעיף ט"ו{יב}: 

[ז] החושש בשתי עיניו, או שהיה באחת מהן ציר, או שהיו שותתות ממנה דמעות מחמת הכאב, או שהיה דם שותת, או שאר דבר שהוא סכנה לעין, מחללים עליו את השבת{יג}: 

[ח] חולה שיש בו סכנה שצריך לבשר, ויש כאן בשר אסור, שוחטים עבורו, ואין מאכילים אותו בשר אסור. משום דחיישינן שמא כשיוודע לו שהאכילוהו בשר אסור, יקוץ בו. אבל במקום דליכא למיחש לשמא יקוץ בו, כגון שהוא קטן או שדעתו מטורפת, מאכילים אותו בשר אסור ואין שוחטים עבורו בשבת {יד}: 

[ט] המבשל בשבת בשביל חולה, אסור לבריא לאכלו בשבת. אבל למוצאי שבת, מותר מיד (דהיינו שאין צריך להמתין בכדי שייעשה) גם לבריא אם בישלוֹ ישראל{טו}: 

[י] מי שרוצים לאנוס אותו שיעבור עבירה לפי שעה, אפילו היא עבירה חמורה, אין מחללים עליו שבת כדי להצילו מן העבירה. אבל אם רוצים לאנוס אותו להמיר את הדת ולהוציאו מכלל ישראל, אפילו הוא קטן או קטנה, מוטל חיוב על כל מי שבידו להשתדל להצילו, אפילו צריך לחלל שבת באיסורי דאורייתא, כמו שמחוייבים לחלל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה. דכתיב{טז} ושמרו בני ישראל את השבת, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ואפילו בספק אם תועיל ההשתדלות או לא, מכל־מקום חייבים לחלל שבת ולהשתדל בכל מה שאפשר, כמו שמחללים בשביל ספק פיקוח־נפש. אבל מי שפשע ורוצה להמיר, אין מחללים עליו את השבת באיסור דאורייתא, דכיון שפשע אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. ומכל־מקום, באיסור דרבנן, כגון ללכת חוץ לתחום אלפיים אמה, וכן לטלטל מעות וכדומה, יש מתירים לחלל בשביל להצילו{יז}:

הדפס

עוד ב'אורח חיים - שבת'

  1. לעמוד הבא
  

 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: [email protected]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מנויים לחיים
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מיני תבלין וקליות
פעולת צדיק
מצות טעמו וראו

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: [email protected]  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

עבור לתוכן העמוד