-
מרן
-
חיפוש מתקדם
לחיפוש מדוייק: הוסף "מרכאות" לפני מילות החיפוש!

מדורים אקטואליים:

 

 

 

 

הפוך לדף הבית

  הוסף למועדפים

 
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
693 אורחים

תשע"ב

פרשת האזינו - מוצאי שבת שובה

  80 דק'  80 דק'
נושאי השיעור: מדוע בקרבן ראש השנה נאמר "ועשיתם עולה" בשונה מיתר הקרבנות. מעלת העושה חידוש בעבודת השם. מחלוקת בעניין הוספת זכרנו, מי כמוך, וזכור רחמיך, ובספר חיים בתפילות ר"ה ועשי"ת. מדוע בברכות הראשונות והאחרונות מחדשים דבר ע"י תוספות אלו, ואילו בברכת רצה לא מחדשים דבר? תירוץ המאירי, קושיא מדברי הזוהר, ותירוץ מרן שליט"א. חשיבות התפילה על צער וגלות השכינה. גזל מקטרג בראש ותיקון עון זה קודם יוה"כ, ומה הדין אם אינו יודע ממי גזל. עניין צום גדליה ומשמעותו בימים אלו
מספר צפיות:8534

משא קודש - חול המועד סכות ה'תשע"ב

    
מספר צפיות:21302

פרשת בראשית

  82 דק'  82 דק'
נושאי השיעור: מה עניין אליהו הנביא למוצאי שבת. מה טעם אמירת פסוקי תנ"ך במוצ"ש? השלמה בעניין לימוד תורה במוצ"ש והבהרת דברים מהשיעור במוצש"ק ראה התשע"א. מה פירוש דברי הפייטן בהושענות "למען ומתגורר עם האלמנה" המדובר על אליהו הנביא, וכי רק בזאת מצא הפייטן לשבחו? ומדוע נאמר "ומתגורר" בוא"ו? מה הפירוש "ענה שוקדי הלל שבעה ושמונה" שאומרים בהושענות, והאם לעתיד לבוא יהיה יו"ט שני של גלויות? השלמה ממשא קודש דחוה"מ סוכות התשע"ב בעניין העונים אמן על ברכת "תכתב בספר החיים ובספר הזכרון", מהיכן באה טעות זו? מתי עונים אמן על ברכת חברו ומתי עונים בנוסח ברכה חזרה? ומדוע בברכת האורח אומרים "אמן. ואתה תתברך", ולפעמים עונים בברכה בלי הוספת אמן
מספר צפיות:8121

פרשת נח

  82 דק'  82 דק'
נושאי השיעור: כיצד לנהוג בלילה לגבי אמירת פסוק "ואני ברב חסדך אבוא ביתך" בכניסתו לבית כנסת? וכיצד לנהוג בבוקר קודם שבירך ברכות השחר? דין אמירת פסוקים קודם ברכת התורה. בין סוכות לחנוכה - המשך ביאור "ענה שוקדי הלל שבעה ושמונה" הנאמר בהושענות, והאם יש קשר לחנוכה. יישוב קושיית מהרי"ץ על מהרי"ו, ותירוץ על הקושיא שהקשה מרן שליט"א ע"ד מהריץ (בשיעור הקודם). "בעקבות משיחא חוצפא יסגי", יש מפרשים זאת לשבח. אפיקורסות אצל רבנים. חוצפית התורגמן או רבי חוצפית? למה נקרא כך? האם סיום מלה באותיות יו"ד ותי"ו מראות על הקטנה, כגון" כף-כפית שק-שקית? האם חוצפית בצד"י או בסמ"ך? הקב"ה מדקדק כחוט השערה במדה טובה יותר ממדת פורענות. מדוע נוהגים אצלינו לסמן באצבע הזרת למי שרוצים להזמינו להיות ש"צ או לקרוא בתורה וכדו'? מה המקור לכך? דוגמאות לסימנים באצבעות הידיים אצל אבותינו וסיבתן. מה פשר הסימן באצבע אגודל, למה אין מוצאין אגודל במקדש, ועניינים נוספים בזה
מספר צפיות:8207

פרשת לך לך

  72 דק'  72 דק'
נושאי השיעור: מה הטעם בנישוק דף הספר שבו לומדים. בירור העצה בעניין אמירת 90 פעמים ברציפות ותן טל ומטר, מהיכן ומה צריך לומר, וכיצד לנוסחת הספרדים האומרים בחורף ברך עלינו? האם עצה זו מתאימה גם ל'משיב הרוח ומוריד הגשם' שבברכת גבורות בשמו"ע? כיצד נכון לומר את המשפט 'מחיה מתים אתה רב להושיע שבברכה זו? מדוע היא נקראת 'גבורות'? מה הגבורות בגשמים ומה בתחית המתים? רבי אברהם בן עזרא וחכמתו הרבה. ביאור המעשה שהציל את תלמידיו בחכמתו, דברי הרש"ש בספר חמדת ימים הנדפס, תמיהת מרן שליט"א וביאור העניין, ושבספר חמדת ימים להרש"ש הנדפס חלו טעויות ושיבושים רבים מהמצוי בכתב יד. האם דוחין נפש מפני נפש ודין 'מוסר'. האם מותר לעשות חכמה זו בשבת, מצד איסור מוקצה, מעמר ובורר והאם אכן היתה חכמה גדולה במעשה זה
מספר צפיות:8228

פרשת וירא

  72 דק'  72 דק'
נושאי השיעור
מאמר מדרש הגדול בפרשת כי תבוא על מעשה בסופר אחד שהגיע לירושלם וביקשוהו שישאר איתם תמורת שכר ומה היתה תשובתו. השלמה בעניין פירוש הרש"ש על 'אין מוציאין אגודל במקדש' - משום גאוה וסימן שהיו עושים אבותינו באגודל לרמוז על בעל גאוה. ביאור המעשה המובא במדרש הגדול הנ"ל דעת הרמב"ם לגבי תמיכה ומימון לומדי תורה היא דעת יחיד, הערת מרן שליט"א בעניין זה כפי שהובאה בספר המוסר להרמב"ם. ביאור המדרש על פי זה, ודברי ספר סגולת ישראל על המדרש. כמה פסוקים קוראים בקריאת התורה שני וחמישי ובמנחת שבת, מי קבע את מניין הפסוקים לכל מברך, וטעויות בסימני פסוקי הקריאה המופיעים בסידורים אצלינו. דוגמא לכך מקריאת ב' ו-ה' של פרשת וירא. חילוק פסוקי המברכים בשבת ובב' ו-ה' מהיכן מוצאו והאם הוא נכון. רמז בפסוק 'ויגש אליו' – 'וא"ו יהיה ג' שבט, שלג גדול יהיה וקור' (בר"ת ישר והפוך) כמו שנת התשע"ב, הדבר בדוק ומנוסה, וראיה מדברי מהרי"ץ בספר זכרונות בי"ד צנעא המובאים בספר סערת תימן. היכן רמוז מהרי"ץ בתורה, והיכן רמוז יום פטירתו, והתייחסות לדילוגים בתורה. דברי מרן שליט"א בשבח הספר "שלחן מלכים" על ספר בראשית מתורתם של חכמי תימן זתע"א ומחברו הרה"ג יוסף צברי שליט"א מו"צ בבית ההוראה ובאלעד
מספר צפיות:7844

פרשת חיי שרה

  76 דק'  76 דק'
מפתח נושאים: כיצד אליעזר עשה סימנים בבחירת רבקה ליצחק, והלא יש בכך משום "לא תנחשו"? מה המקור לסימן ויג"ש - וא"ו יהיה ג' שבט שלג גדול יהיה וקור, והם יש בכך משום איסור "לא תעוננו"? האם יש ממש בחכמת האיצטגנינות בכוכבים ומזלות הנקרא אסטרולוגיה, מה דעת הרמב"ם בעניין זה, וכיצד נהגו אבותינו? האם ה'שערים לידע ענין מאורעות השנה ע"י התקופות' המובא בסידור תכלאל עץ חיים המודפס הוא אכן של מהרי"ץ עצמו או של חכם אחר? מי חיבר את השיר 'יא מחגה' הנהוג לשוררו בעת ליווי הכלה לחופה המדבר בסיפור אליעזר ורבקה, ומה פירוש המלה "מערב" הכתוב בשיר זה. תירוץ לשאלה האם יש משום ניחוש בסימנים שעשה אליעזר. הוספה בנושא כמה זמן נחשב "דור"? חמש עשרה דעות בעניין זה, כיצד יתכן הדבר, ואכן מה נחשב כ"דור"? 10 שנים לפטירת הגר"מ שך זצוק"ל ראש ישיבות פונוביז', ודברים שפורסמו לאחרונה בשמו ומה שהעיר בעניין אכילת פלאפל. 15 שנה לפטירת מו"ר הרה"ג מארי יחיא אלשיך זצוק"ל, וסיפורים מפי מרן שליט"א המעידים על גדלותו, צידקתו וחכמתו הרבה. חשיבות הלימוד בספר הזוהר במסגרת השילוש שלאחר תפילת שחרית, והאם יוצאים בזה ידי חובת לימוד מוסר בכל יום
מספר צפיות:8088

פרשת תולדות

  72 דק'  72 דק'
נושאי השיעור: פתיחת חיבורו של רבינו הרמב"ם בשם ה', האם זה במקרה או שהרמב"ם כיוון לכך? דברי רבינו זכריה הרופא בעניין זה, וביאור דבריו שגם הסיום של ספר הרמב"ם הוא בשם ה'. מה הקשר בין לימוד תורה שבע"פ לקדיש דעתיד לחדתא עלמא הנאמר אחר לימוד זה, ודברי רבי יצחק ונה זצ"ל בעניין זה. מקור גרסת "ויבע משיחיה" בקדיש דעתיד, ומדוע נשתכחה נוסחא זו. טעם נוסף מדוע אומרים "לפני" בשתי געיות. "היזהר מן הצבועין והשמר מן וצדקתך" - מהו "וצדקתך"? מעשה מספר קו הישר ומוסר השכל ממעשה זה. האם נשים הלובשות שאל-רדיד בכלל "וצדקתך"? מרן שליט"א מתריע נגד נשים רבניות המורות הלכה לנשים אחרות, חומרת עניין זה, דוגמאות לכך מפרסומים אחרונים בדבר ריבוי מלבושים לנשים שכביכול זו מצוה, וביאור עניין "אור המקיף" במלבושים. השלמה בעניין הסימן ויג"ש - וא"ו יהיה ג' שבט שלג גדול יהיה וקור, על איזה פסוק מדובר ומדוע הסימן הוא לטוב ולרע. מהו דום לב הבא בפתאומיות, ומדוע רבים המקרים בתקופתינו למיתה מדום לב
מספר צפיות:8176

פרשת ויצא

  76 דק'  76 דק'
נושאי השיעור: ביאור דעת הרמב"ם בעניין חובת התפילה וסדר התפילה שהוא מדאורייתא, והאם נהגנו בעניין זה כמותו. חיוב נשים בתפילה. מדוע שלשת הברכות האחרונות של שמונה עשרה נקראות "הודיה"? מדוע ברכת שים שלום נקראת במשנה "ברכת כהנים"? האם אדם יכול להוסיף בקשות אישיות בשמו"ע, ואם כן מתי? דעת רבינו יונה המובאת בשו"ע בעניין בקשות בשומע תפילה, והאם מהרי"ץ זיע"א חשש לדעתו אף שבסתם פסק השו"ע כדעת הרמב"ם? תירוץ מארי חיים סינואני זצ"ל בספר ארזי לבנון - ותמיהת מרן שליט"א על דבריו. דברי ספר בן יהוידע בעניין זה ותמיהת מרן שליט"א על דבריו. מכאן מוסר השכל גדול, שיש לראות את הדברים במקורם ולא להסתמך על העתקות. תירוץ לשאלה מדוע ברכות אחרונות נקראות הודיה, וראיה מרחל ולאה בפרשת ויצא. השלמה בעניין נוסח "ויבע משיחיה" שבקדיש דעתיד. האם נשים צריכות להסתכל בציפורניים בברכת מאורי האש בהבדלה. "ברבות הטובה רבו אוכליה" (קהלת), מדוע השו"א שבכ"ף נח, בניגוד למקומות אחרים בהם לשון אכילה בשו"א נע? תפילה מיוחדת שחוברה ע"י מרן שליט"א עבור חולה מסוכן, ושראוי לומר תפילה זו בפרט בשנה הזו, בה יש את הסימן ויג"ש, לישועה כללית ופרטית
מספר צפיות:8032

פרשת וישלח

  72 דק'  72 דק'
נושאי השיעור: פירוש מהרי"ץ זיע"א עה"פ נאוו לחייך בתורים -ר"ת נר איש וביתו והילדים, ופירושו. תירוץ וביאור דברי הרמב"ם בעניין שלש ברכות אחרונות של שמו"ע, מדוע נקראות הודיה על אף שיש בהם בקשה(השלמה לשיעור קודם). תשובה לשואל בעניין מקום הדלקת מנורת חנוכה לאדם שגר בבניין גבוה (ביאור סעיף ט' בשע"ה הל' חנוכה). דין בית הנמצא במורד גבעה, היכן ידליק? מהיכן נמדדים עשרים אמה, מהקרקע או מעיניו של האדם? באיזה צד בחלון שמים את המנורה? "וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים ופושעים ביד עושי תורתיך" - לכאורה מה הנס הגדול בכך, הלא כך זה צריך להיות? הבהרה ותוספת דברים בעניין המלחמה נגד הנשים הלובשות שאל ורדיד. אימות הסיפור שפורסם בכלי התשקורת על אחד שיילד בביתו, ע"י בעל המעשה בעצמו. דברי מרן שליט"א כלפי אותן נשים המגזימות במעשיהן, או מורות הוראה והלכה למעשה לעצמן ולאחרות. דעת מרן שליט"א בעניין לבישת שאל ורדיד או לבישת רעלה. עזותא דקדושא מול עז פנים לגיהנם
מספר צפיות:8243

פרשת וישב

  74 דק'  74 דק'
נושאי השיעור: עד שתכלה רגל מן השוק -עד דכליא ריגלא דתרמודאי - מה הפירוש תרמודאי? האם שייך פירסום הנס במקום שאין יהודים? כמה זמן צריכה לדלוק מנורת חנוכה? מהו זמן עד שתכלה רגל מן השוק בזמנינו אנו?
מספר צפיות:7923

פרשת מקץ - חנוכה

  46 דק'  46 דק'
נושאי השיעור: מה עדיף, מנורת חנוכה מכסף אבל ישנה ומשחירה, או מנורה העשויה פח אבל יפה יותר? קריאת התורה בחנוכה בפרשת הנשיאים - מה הדין אם טעה הלוי וקרא פרשה של נשיא אחר, האם יחזור רק על הפסוק האחרון עם שם הנשיא של אותו יום או שצריך לחזור על כל פסוקי הקריאה? "ושבתי אני ואראה את כל העשוקים" (קהלת) - מהיכן שב שלמה המלך? מהו "תרמוד במדבר בהרים", והאם זוהי תדמור שבנה שלמה? מה פירוש המשפט בשיר 'איומה בהר המור' שבדיואן - "ושני למול תדמור"? מעלת מסירות נפש על עבודת ה', סיפור המובא בראשונים בקיסר אחד שרצה לדעת איזו חכמה היא האמיתית, היהדות, הנצרות או האיסלם
מספר צפיות:7628

פרשת ויגש

  78 דק'  78 דק'
נושאי השיעור: מהדרין ומהדרין מן המהדרין בנר חנוכה, ומהו המושג מהדרין? מדוע מזכירים את יוחנן כהן גדול בעל הנסים, מיהו יוחנן זה והאם היה צדיק או צדוקי? ההסתה נגד קווי מהדרין והצניעות בעם ישראל, הינה באשמתינו ובגלל אלו מתוכנו הנלחמים נגד הצניעות בשנים האחרונות, וכן היה באותה מדה בזמן היוונים. השפעות התקשורת מחלחלות גם לציבור היראים ומשפיעה גם על בני תורה. הפרדה בין נשים לגברים היא לכבודה של האשה. ריבוי ילדים במגזר החרדי גורם לקנאה בציבור החילוני, עד כדי השפעה על חרדים לבצע הפלה, ומעשה נורא שהיה לאחרונה בעניין זה. הערת היפ"ה בתורה קדומה על פסוק "ויביאו את מקניהם אל יוסף" נובעת משיבוש לשון שהיה לפניו בספר חלק הדקדוק למהרי"ץ ומכך נבעה טעות זו
מספר צפיות:7274

פרשת ויחי

  75 דק'  75 דק'
נושאי השיעור: ביאור והבהרת דברים ממרן שליט"א לשע"ה סימן ל"ז סעיף ב' לגבי שיעור אכילה לברכה אחרונה. מדוע בחלק מהתכליאל (סידורי אבותינו שהיו בתימן) מובאים דיני הפרשת תרומות ומעשרות, והאם נוהג תרו"מ בחוץ לארץ? השלמה לשיעור קודם בעניין התרמודאים, מה הפירוש המלה אומן, ודוגמאות לשיבוש מלים ע"י מחבר השפה העברית. השלמה בעניין יוחנן כהן גדול אם היה צדיק או צדוקי. עניינים נוספים לעיון הציבור
מספר צפיות:7397

פרשת שמות

  76 דק'  76 דק'
נושאי השיעור: ביאור האימרה "לעולם יראה אדם את עצמו כאילו יש לו יום אחד ודף גמרא אחד", ומקור אימרה זו. "אסא לקה ברגליו", מדוע? ימי השובבים מסוגלים לתשובה ובפרט לתיקון פגם הברית. מדוע ימי השובבי"ם מתחילים דוקא בפרשת שמות? מעלת קדושת האדם בשמירת הברית, ומעשים שהיו עם צדיקים כאלו שבזכות קדושתם לא יכלו כלבים להזיקם. הערה הלכתית בעניין בדיקות טהרה. סיום ביאור מרן שליט"א להלכה בשע"ה לגבי שיעור כזית וכביצה לברכה אחרונה (כולל הדגמה מעשית) ותשובה לשואל
מספר צפיות:7271

פרשת וארא

  76 דק'  76 דק'
נושאי השיעור: השיעור לרפואת הרה"ג יעקב יוסף שליט"א. השלמה לעניין "ועתה ישראל" אין ועתה אלא תשובה, ומקורות לסיפור המיוחס להגר"ח מוולאזין. ברכת ברוך שאמר, מי תיקנה, והאם מותר לענות אמן באמצע ברכה זו? תשובה לשואל בעניין עמידה ב"ויברך דוד", ויסוד ליחס שבין אבותינו חכמי תימן נע"ג לבין דברי האר"י ז"ל והנהגותיו. "עזי וזמרת יה" - מה הפירוש יה? האם המפיק ה"א מעכב? היכן ההפרדה בתרגום "תוקפי ותושבחתי דחילא י"י", דברי המרפא לשון ודחיית דברי היפ"ה בתורה קדומה. דקדוקים נוספים בקריאה ובתרגום כפי מסורת אבותינו
מספר צפיות:7429

פרשת בא

  40 דק'  40 דק'
נושאי השיעור: מהו הסנה, ומדוע נראה ה' למשה מתוך הסנה(שמות)? "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב וגו" (שמות), הרי זה גזל הגוי, ומדוע ציוה שהנשים ישאלו? ביאור גירסת "ענבי הגפן בענפי הגפן דבר נאה ומתקבל", ומדוע בת ת"ח נקראת "ענפי הגפן" ואילו בת עם הארץ נקראת "ענפי הסנה"? דין חדר יחוד ומנהגינו בזה, האם החתן צריך להיכנס ראשון ולהכניס את האשה לתוכו, ומה ההבדל בין זה לבין האושפיזין שבחג הסוכות? דילג ברכת יוצר האדם הראשונה ונזכר לאחר הברכה השניה, האם חוזר לברך את הראשונה? בסיום השיעור סעודת שבע ברכות לחתן ולכלה - בת מרן שליט"א
מספר צפיות:7229

פרשת בשלח

  72 דק'  72 דק'
נושאי השיעור: זכירת יציאת מצרים בתפילין של יד ושל ראש, והאם גם במזוזה יש את עניין יציאת מצרים כפי שכתבו הרמב"ן ורבינו בחיי. רמזים מחכמי תימן נע"ג בעניין זה. השלמה בעניין הפסוק "עזי וזמרת יה" (בשלח) ותרגומו, והיכן מקום ההפרדה, דחיית דברי מהר"י קורח זצ"ל בספר מרפא לשון בעניין זה ומה שנגרר אחריו היפ"ה בתאג תורה קדומה היפך המנהג. על אף שבעניין זה פיסק נכון ב"פרשה מפורשה" (הר' צובירי), אולם אין לסמוך על ספר זה משום שאינו כפי מסורת אבותינו הקדמונים, דוגמא לכך מתרגום הפסוק 'י"י ימלוך לעולם ועד' שהוסיף שם את המלה "קאים" בניגוד למסורת אבותינו הקדומה, וכפי שהודה הגר"מ מאזוז שליט"א על אמיתת מסורתינו זו. דברי הגר"מ מאזוז בעניין לבישת שאל לנשים בזמנינו ודחייתן
מספר צפיות:7443

פרשת יתרו

  74 דק'  74 דק'
נושאי השיעור: פירוש מאמר הגמרא "האיי צורבא מרבנן דרתח, אורייתא הוא דקא מרתחא ליה וכו", פירוש הרש"ש שבזי זיע"א על מאמר זה, ומכאן טעם נוסף למנהג אמירת פסוקי 'ויסע' 'ויבא' 'ויט' - בקול נמוך. האם יש מקור בירושלמי לאכילת פירות בט"ו בשבט? האם מברכים על ריח בשמים מלאכותיים? "ברבות התורה רבו אוכליה" (קהלת), מדוע אין געיא באל"ף? "אשר יומרוך למזימה וגו" (תהלים קל"ז), האם השו"א שבמי"ם נח, ותיקון להערה המופיעה בספר תהלים שבהוצאת מכון פעולת צדיק. רמזים שנתנו בפירות, כגון תרי"ג גרעינים ברימון, הדס הוא המעולה שבבשמים, שרשי עץ האתרוג מסודרים באותיות הוי"ה - האם זה נכון? השלמה בעניין זכירת יציאת מצרים במזוזה, הסבר הפסוק "ונתנו על המשקוף ועל שתי המזוזות", מהם הסגולות של מצוות מזוזה ואיזה מהם חשוב יותר? השלמה בעניין הרמז בתפילין לי"ב שבטים העומדים על ים סוף
מספר צפיות:10108

פרשת משפטים

  83 דק'  83 דק'
נושאי השיעור: המשך ביאור דברי הרמב"ן בעניין הזכרת יציאת מצרים במזוזה. השלמה בביאור דברי הטור והבית יוסף בעניין סגולות המזוזה ומה מהם גדול יותר. האם מותר להוסיף ולכתוב דברים במזוזה, והאם נהגו לעשות כן בעבר. האם לדעת הרמב"ם יש עניין של שמירה במזוזה. היכן מקום כתיבת שם שדי מחוץ למזוזה? היכן מקום כתיבת 'כוזו במוכסז כוזו', והאם נהגו אבותינו לכתוב זאת במזוזה? התייחסות מרן שליט"א לספר דקדוק "חקרי לשון" שיצ"ל לאחרונה, שרובו טוב. דחיית דברי מחבר הספר בעניין קריאת תיבת מזבח בפשטא אחת מלרע, ודברים נוספים שטעה בהם המחבר
מספר צפיות:6987

פרשת תרומה

  78 דק'  78 דק'
נושאי השיעור: המשך והשלמות בעניין מצוות מזוזה וסגולתה לשמירה, ביאור דברי הרמב"ם והשו"ע, ששה תירוצים על השאלה כיצד רואים שאע"פ שיש מזוזה בפתח הבית בכל זאת ניזוקים? כתב יד נוסף של ספר שערי טהרה למהרי"ץ זיע"א שהתגלה והגיע לידי מרן שליט"א השבוע, והוכחה שספר זה הוא כפי שיטת מהרי"ץ במהדורא בתרא, ולא כטענת החצופים הטוענים שספר זה נכתב כפי שיטתו במהדורא קמא על מנת שינהגו רק כהרמב"ם. חידוש נוסף מכת"י זה בעניין שיעור כתם שמטמא בכגריס. "מרדכי מוכתר בנימוסו" אלו הפאות המעידים על יהדותו. מעלת גידול פאות ומעשה בעניין זה מספר רב פעלים. הסיבה שהליטאים בחלקם הורידו את פאותיהם בניגוד לחסידים והטעם לכך, ושלא נכון עושים ראשי ישיבות ליטאיות המכריחים את הבחורים להוריד פאותיהם. דברי מרן שליט"א בשמח קונטריס "מועדי השם" על הלכות פורים שיצ"ל בעהי"ת במוצש"ק זה
מספר צפיות:7672

פרשת תצוה

  72 דק'  72 דק'
נושאי השיעור: מדוע כל פרשיותיה של מגילת אסתר סתומות? מדוע בפיוט "מי כמוך" (שבת זכור) מוזכר שם י"י כמעט בכל פיסקא? אימתי זמן סעודת פורים, ומה הדין אם עשאה בלילה. עניין הדלקת נרות בסעודת פורים ביום. השלמה בעניין מצות מזוזה והזכרת יציאת מצרים בה. רמזים בבתי התפילין לקריעת ים סוף, וביאורם. כתיבת שם שד"י בגב המזוזה, האם הוא נגד הריוח או נגד והיה. טענות הרב יצחק יוסף (ילקוט יוסף מהדורא חדשה) לגבי מה שכתב מרן שליט"א בשע"ה בעניין הדלקת נרות בסעודת פורים ביום, תמיהתו על כך, ודחיית טענותיו. טענתו הנוספת בעניין מש"כ מרן שליט"א שהמנהג הוא שהנשים והבנים סומכים על משלוח מנות ששולח בעליהן או אביהם ושטוב להחמיר, ודחיית דבריו. טענתו על דברי מהרי"ץ זיע"א בשו"ת פעולת צדיק בעניין ד' פרשיות שהן מדרבנן, דחייתן ושהתשובה לטענות אלו כבר פורסמו בעבר ע"י מרן שליט"א בחוברת אור תורה לפני 26 שנה. נתינת זכר למחצית השקל, קריאת מרן שליט"א לתמוך במכון "פעולת צדיק" ושעניי עירך קודמין. דברי מרן שליט"א בשבח קטלוג מוצרים לפסח התשע"ב והפירסומים שבתוכו
מספר צפיות:7296

פרשת כי תשא

  78 דק'  78 דק'
נושאי השיעור: הקשר שבין גאולת פורים לגאולת פסח, ומדוע נזכר עניין פסח בתיקון פורים. השלמה בהבנת דברי הכסף משנה על הרמב"ם בעניין המזוזה וסגולתה לשמירה. המוסיף בדיו נקודות או טעמים בס"ת או במגילה, או שכותב בגליון הכתב דברים אחרים, האם הדבר פוסל? האוכל כזית מצה בליל הסדר מחמת שהוא רעב, האם קיים המצווה, והאם זה דומה לסגולת השמירה שבמזוזה. השלמה בעניין גידול פאות (סימנים). השלמה בעניין ספר ילקוט יוסף ומחברו, מה היחס שבין מהרי"ץ לבין בעל שתילי זתים ובעל רביד הזהב, מה ההבדל בין שיטותיהם, מי מהם גדול יותר, ראיות לכך ואפילו מבעל שתילי זתים עצמו
מספר צפיות:7320

פרשת ויקהל ופקודי

  66 דק'  66 דק'
נושאי השיעור: דין "כנתינתו מסיני" בכתיבת ספר תורה, האם מותר לרשום בעיפרון דברים בגיליון הס"ת? דין ספר תורה המנוקד, מהו ניקוד, והאם ספרי תורה תימנים המנוקדים בחריטה שעושים במסמר נחשבים מנוקדים ומה דינם? מחלוקת בין מהרי"ץ לשתילי זתים האם לפסול את כל הס"ת הקדמונים שהיו את האות אל"ף בצורה שהגגין דבוקים לגוף האות. האם מותר להוסיף מלים בדיו ובכתב ס"ת בגליון הס"ת, האם הדבר פוסל, דין השווה את סוף הדף לתחילתו, ודין חק תוכות. תיקון דברים לנכתב ב"שערי יצחק" בעניין האם רשב"י היה הגדול מכולם בסודות התורה ואפילו יותר מרבי עקיבא. הוספת דברים בעניין מיהם תדמור או תרמוד, האם הם קיימים כיום והאם יהיו לעתיד לבוא? השלמה בעניין המעשה באותה אשה שבת בעלה והיתה מחזרת עם תפיליו, ופירוש נפלא מדוע היתה מחזרת דוקא עם התפילין. האם ליפה טבעית (מצמח הליפה) מקבלת טומאה? מדבקה מיוחדת להדבקה ליד המזוזה ומעלתה
מספר צפיות:10143

פרשת ויקרא

  90 דק'  90 דק'
נושאי השיעור: בדיקת ושריפת חמץ, האם יש לחשוש לאיסור בישול בשר בחלב בשריפת חמץ, והאם ניתן לשפוך נפט על החמץ קודם שריפתו. עניין נתינת מלח במצת מצוה, והאם מותר להוסיף מלח לאחר האפייה. מעלת המצות שבכשרות בד"צ פעולת צדיק, תשובה לשואל בעניין שטיפת ידיים בין רידוד המצות, ביאור דברי השתילי זתים והאם מהרי"ץ מסכים לדבריו. מדוע בנביאים מתוארת מלחמת גוג ומגוג שתהיה בסוסים ובפרשים ולא על כלי הנשק של זמנינו. מהו כרפס, האם האוכל ירק פטרוזליה חי מברך עליו, והאם הדין שונה לגבי ליל הסדר. עניינים בדקדוק: תשובה לשואל האם אומרים 'ענבי הגפן בענבי הגפן' בדגש בנו"ן? מדוע כתוב בנביא 'משא בערב' עם שו"א נח בעי"ן. ענייני דקדוק בפרשת ויקרא, דחיית דברי הרב צובירי ב'פרשה מפורשה', דברי ספר חקרי לשון ודחיית דבריו בנוגע לספר חלק הדקדוק למהרי"ץ זיע"א, ושבח גדול על רוב הכתוב בספר ומחברו יצ"ו. מצות מכונה וכשרותם
מספר צפיות:7751

פרשת צו - דרשת שבת הגדול

  68 דק'  68 דק'
נושאי השיעור: מצוות אכילת מצה בזמן הזה, טעם המצווה, כמה צריך לאכול בליל הסדר והאם לדעת הרמב"ם יש עניין לאכול כמה שיותר מצה בליל הסדר. האם יש טעם בבזמנינו לאמירת נוסח 'מה כבר' בלשון ערבית בליל הסדר. הטעם למנהג גניבת האפיקומן אצל האשכנזים, ולדידן באמירת נוסח 'מה כבר' מקיימים טעם זה. כיצד נתן מרן שליט"א הכשר לציפורן בו בזמן שבהוראות כשרות לפסח שפורסם בקטלוג נכתב שטוב שלא להשתמש בציפורן כלל בפסח. כשרות שומשום לפסח, וחשש מתולעים. דברי התעוררות ממרן שליט"א עקב האסון הכבד בפטירת אב וחמשת ילדיו ממשפחת שעאר בעיר רחובות, תיקון עניינים בעדתינו, מחלוקת, צניעות האשה, פאות נגד פאות. דברי מרן שליט"א בשבח חוברת בת ישראל שיצ"ל לאחרונה. דין ביעור מעשרות ודין וידוי מעשרות בפסח שנה זו, ודברי מרן שליט"א בשבח קונטריס 'מועדי השם' על הלכות פסח שיצ"ל במוצש"ק זו. לראשונה: נוסח שטר הרשאה למכירת חמץ עפ"י פסקי מרן שליט"א ולפי נוסח ק"ק תימן
מספר צפיות:7593

דרשת מרן שליט"א במסגרת הקבלת פני מרן בחוה"מ פסח ה'תשע"ב

       40:20 דק'  40:20 דק'   12 עמ'  12 עמ'
מספר צפיות:7966

פרשת תזריע ומצורע

  77 דק'  77 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ספירת העומר בזמן הזה האם היא מצוה מדאורייתא או מדרבנן? דעת מהרי"ץ בעניין זה, וראיה לדעת הרמב"ם ממאמר במדרש הגדול שאינו נמצא בש"ס ובמדרשים. האם מצות קרבן פסח קיימת רק בזמן שבית המקדש קיים, והאם בזמנינו ניתן להקריב קרבנות ובפרט קרבן פסח. האם מצוות ביעור מעשרות ווידוי מעשרות קיימות בזמן שאין בית המקדש קיים, מה הדין אם לא עשה ביעור או וידוי בערב שביעי של פסח, ומה הקשר בין פסח לוידוי מעשרות. מדוע נקראים פסוקים אלו בשם "וידוי" מעשרות, היכן בדיוק הוידוי והאם מותר להתוודות בשבת ויום טוב
מספר צפיות:7629

פרשת אחרי מות וקדושים

  85 דק'  85 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ימי העומר - ימי הכנה ליום מתן תורה. חשיבות לימוד הלכות יום טוב מה' באייר עד שבועות שהם שלושים יום. דין ספר ימים ולא ספר שבועות. בירור דעת מהרי"ץ במחלוקת האם ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן, ומסקנת מרן שליט"א הלכה למעשה. דין פתח בארבעה וסיים בחמשה. המקור לאמירת הרחמן יחזיר עבודת בית המקדש למקומה וכו' לאחר הספירה והטעם בזה. השלמה בעניין ביעור ווידוי מעשרות והקשרם לחג פסח. "כי תכלה לעשר" מדוע העא"ן בשוא נח, ודין ביעור מעשרות כספים בפסח. הבנת מארי חיים כסאר זצ"ל בספר שם טוב בעניין מדוע זה נקרא 'וידוי', וגדלותו של המחבר. ענוותנותם של זקני העדה וחכמיה בדור שעבר, ומעשה נפלא על אביו של מרן שליט"א וגודל ענוותנותו. השלמה ותירוץ לשאלה (מהילולת מהרי"ץ) בעניין הפסוק בפרשת שמיני 'אך את זה לא תאכלו וכו' את הגמל וכו' ואת השפן וכו' ואת הארנבת וכו' ואת החזיר וכו', והאם סימני הטהרה בבהמות ובדגים הם סימן או סיבה. דברי רבינו אברהם בן שלמה זצ"ל שהיה קדמון מחכמי צנעא, מהם פילים קופים ותוכים
מספר צפיות:7408

פרשת אמור

  73 דק'  73 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: מזמור חג השבועות והקשרו למתן תורה. דין "פסח שני" ומדוע צריך שלושים יום ביניהם. עניין השמחה בל"ג בעומר יומא דהילולא לרבי שמעון בר יוחאי זיע"א, פיוט בר יוחאי הבנוי לפי עשר ספירות, דקדוקי קריאה בפיוט, פירוש "וחרב הוצאת מתערה שלפת נגד צורריך". עניין עשיית מדורות בל"ג בעומר, מנהג תליית ושריפת המן במדורה, והקשר שביניהם. גילוי קברי הצדיקים בצפון על ידי האר"י ז"ל בכח קדושתו, מדוע לא פשט בכח זה גם את הספק האם העיר צפת מוקפת חומה מימות יהושע בן נון או לא, ותשובת הרה"ג יעקב הלל שליט"א למרן הגאון שליט"א על שאלה זו. עניין הפסקה כל שתי תיבות באמירת "אנא בכח", תשובות לאלו שלא רוצים לעשות כך בטענה שלא נהגו כן, והאם יש מקור לסוברים שצריך לעשות כך רק בשחרית ולא בתפילת ערבית. השלמה בעניין "שמיני שבשמיני" (מהילולת מהרי"ץ ה'תשע"ב), ותשובה לשאלה שהרי זה שביעי ולא שמיני
מספר צפיות:6741

פרשת בהר

  61 דק'  61 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: התורה הקדושה - שעשועים של הקב"ה. פירוש הברכה השלישית בברכות התורה "אשר בחר בנו". האם נהגו אבותינו ששואלין ודורשין בהלכות יו"ט קודם לחג השבועות שלושים יום, וכיצד ראוי לנהוג. מה חטאו של רשב"י שהיה צריך לשבת במערה י"ב שנים. תיקון דברים לנאמר בשיעור הקודם בעניין פיסוק "תעלומה ואין, קורא לה" ושהמפסקים כך יש להם ע"מ שיסמוכו. מה הפירוש המלה "האידנא" שאומרים בנוסח ספירת העומר, ומדוע איננו אומרים "היום" כפי שכתב האריז"ל לומר כך כיון שיש רמז במלה זו עפ"י הסוד. מה פירוש המונח "כריסה בין שיניה" המופיע בתלמוד. מדוע יש שינויים בפסוקי פרשת המועדות (בפרשת אמור), מה ההבדל בין לשון "כל מלאכה לא תעשו" ל"מלאכת עבודה לא תעשו", דין אוכל נפש שהותר ביום טוב. האם קידוש ביום טוב הוא מן התורה, וההבדל בין שבת ליו"ט
מספר צפיות:7419

פרשת בחקותי

  69 דק'  69 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: לא הבדיל במוצאי שבת עד מתי יכול להבדיל? הגירסא הנכונה בהרמב"ם, והדין למנהגינו. מה ההבדל בין הבדלה במוצאי יום טוב לבין ההבדלה במוצאי שבת. "אמון יום זה" (מתוך רשות לאזהרות) מה הפירוש המלה אמון? הסבר מהר"י קורח זצ"לבפירושו משכיל על נגינות, חכמת הצירוף באותיות התורה. חידוש שכתב חכם ספרדי בשם חכם מחכמי צנעא בפירוש הפסוק "מיוסדים על אדני פז". השלמה בעניין "מקרא קדש", כמה פעמים נכתב בתורה לשון זו, כמה מהם עם געיא, ומה הדבר מרמז. שיטת מהרי"ץ בעניין פשטא או תרין פשטין בתיבה אחת, סיבת הדבר, ומה הדבר בא לרמז
מספר צפיות:7330

פרשת נשא

  72 דק'  72 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: תשלומין של חג השבועות ועד מתי בסיון אין אומרים תחנון. בירור הלכות מחודשות שנוספו בחוברת "מועדי השם" על הלכות יום טוב, בעניין אמר יעלה ויבוא ואינו זוכר אם סיים 'והשיאנו' או 'ותחזנה עינינו' כבראש חודש, וכן בעניין הוספת עולים לס"ת בקריאה של יום טוב. השלמה בנוגע להבדלה במוצאי שבת ובמוצאי יו"ט, עד מתי יכול להבדיל. הבנה בפרק קמ"ג בספר מנורת המאור המבאר מדוע לא נאמר בתורה הטעם לחג השבועות כפסח וסוכות, השלמת קטע החסר בספרי מנורת המאור שלפנינו, ואשר רק על פיו תתורץ הקושיא. השלמה בעניין דברי הכסף משנה בטעם איסור בישול בשר בחלב, התאמתם לדברי חכמי תימן בשיוך הפסוקים 'לא תבשל גדי וגו' ג"פ, לאיסור אכילה ובישול והנאה, ודברי ספר החינוך שנראה שאינו בדעה זו. תירוץ לשאלה בעניין הרמז בפשטא ותרי פשטין הרומזים לגוג ומגוג
מספר צפיות:7459

פרשת שלח לך

  45 דק'  45 דק'   14 עמ'  14 עמ'
דרשת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א במוצש"ק שלח לך ה'תשע"ב במסגרת סעודת הבראה שנערכה עם תום ימי השבעה לפטירת אם מרן שליט"א הרבנית הצדקת זהרה שרה ע"ה בת הרב שלום שוכר זצ"ל, כולל דברי תודה והוקרה למאות המנחמים שיחיו. (הספד מרן שליט"א על אמו במוצש"ק בהעלותך - מצורף בהתחלת השיעור בכתב)
מספר צפיות:7408

פרשת קֹרח

  72 דק'  72 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: במה היה משה רבינו "כבד פה וכבד לשון", האותיות למוצאיהם, צורת הגיית האות קו"ף וגימ"ל, ועניין גימ"ל דגושה למבטא בני ק"ק תימן. דין שינוי מקום לאבל לאחר השבעה. זמן סעודת הבראה והאם ניתן לעשותה לפני סיום ימי השבעה. סיפור על רבינו סעדיה דריין זצ"ל מחכמי תימן, כפי שסופר למרן שליט"א על ידי אמו המנוחה ע"ה. עניין כשפים, ושדים ומזיקים בתימן. פירוש השם 'זהרה' לאשה
מספר צפיות:7594

פרשת חוקת ובלק

  68 דק'  68 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: חיבור פרשיות חֻקת-בלק לבני ק"ק תימן. דין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, והאם כשיש בס"ת אות מיותרת במלה, והעולה קוראה נכון ומשמיט את המיותר (כגון: ויהי וכתוב ויהיו), נכלל בדין זה. השלמה (ממוצש"ק נשא התשע"ב) בעניין סיים יעלה ויבוא ביו"ט ואינו זוכר אם המשיך 'ותרצנו ותחזנה עינינו' כמו בר"ח או שסיים כביו"ט. מדוע נקראו "אומות העולם" בשם זה, התייחסותם לאם ולא לאב ומשא"כ עם ישראל המתייחס ל"בית אבותם". חשיבות לימוד הלכות אבילות בימי השבעה, והסיבה לאלו שנהגו ללמוד משניות זבחים מנחות אז. האם נכון שהמנחמים יענו אמן יחד עם האבלים בשעה שאדם מנחמם "תנוחמו מן השמים", וכיצד ראוי לנהוג
מספר צפיות:7413

פרשת פינחס

  73 דק'  73 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: צום הרביעי וצום החמישי וגו' והאמת והשלום אהבו, ביאור דברי הרמב"ם בהלכות תענית והבנת מהות ימי התענית, ופירוש סוף הפסוק "והאמת והשלום אהבו". מכתב שנשלח למרן שליט"א וליתר גדולי הדור בעניין הפירצות שבצניעות בדורינו. קשר תפילין של ראש, האם לעשותו מרובע כמנהג אבותינו או כמו אות דל"ת, חידוש הלכתי בעניין זה, וצורת קשר יו"ד שבתפילין של יד. חשיבות לימוד תורה בגירסא, דברי חיזוק ובירור עיוני בעניין מבצע סיום הש"ס בשנה. דברי מרן שליט"א בשבח קונטריס "מועדי השם" על הלכות בין המצרים ותשעה באב שיצ"ל במוצש"ק זו. דברי מרן שליט"א בשבח קונטרסי "שערי יצחק" השיעור השבועי שיוצ"ל מדי שבוע בכתב, מעלתם וחשיבותם
מספר צפיות:7854

פרשת מטות

  73 דק'  73 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: מה הפירוש "בין המצרים", נפק"מ הלכתיות מהבנה זו, כגון בעניין האם האיסורים מתחילים י"ז בתמוז בלילה או מהבוקר, וכן השנה (ה'תשע"ב) כשת"ב חל בשבת ונדחה ליום ראשון אימתי מסתיימים האיסורים, והאם חלים דיני שבוע שחל בו תשעה באב בשנה זו. "על מה אבדה הארץ וגו' על עזבם את תורתי" התייחסות מרן שליט"א לגזירת גיוס בחורי הישיבות, אמירת אבינו מלכנו בימים אלו, מה ההבדל בין "בטל מחשבות שונאינו" לבין "הפר עצת כל אויבינו". תוספת הבנה בעניין "והאמת והשלום אהבו" מהי אמת ומהו שלום. השלמה בעניין חשיבות לימוד התורה בגירסא, והאם נחשב לימוד אף באין מבין. עניין שימוש בחשמל בשבת, המצב בחברת חשמל בזמנינו, ומעלת השימוש בגנרטור לצורך שבת. תשובה לשואל מה ההבדל בין הגיית סמ"ך לשי"ן שמאלית. הפטריות תלת דפורענותא לבני ק"ק תימן, ודברי מרן שליט"א בשבח ספר "אורח לצדיק". דברי מרן שליט"א בשבח קונטריס "אוהל שרה" על הלכות הדלקת נרות שבת, מתוך ספר רחב ומקיף על הלכות שבת מאת המחבר הרה"ג משה רצאבי שליט"א מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ועוד. מעלת חוברות "שערי יצחק" השיעור השבועי של מרן שליט"א בכתב.
מספר צפיות:7439

פרשת מסעי

  78:45 דק'  78:45 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: השיעור מוקדש לע"נ הגאון מארי נסים (נחום) רצאבי זצוק"ל במלאות עשרים שנה לפטירתו, נלב"ע ו' אב ה'תשנ"ב. מדוע נוסח ההשכבה לאיש בלשון הקודש וארוך יותר, ונוסח ההשכבה לאשה בלשון ארמית וקצר יותר. האם שייך לומר "הולך נכחו" בהשכבה לאשה. מדוע זה נקרא "השכבה", מה מעלתה, והאם לדעת האר"י ז"ל יש בעיא עם נוסח השכבה "מנוחה נכונה וכו'". האם יום היארצייט יכול להשתייך לפרשה או ליום בשבוע שבו נפטר המנוח. התייחסות מרן שליט"א לסדר "תיקון חצות" כמנהג ק"ק תימן, שיצ"ל השבוע. דחיית דברי הטוען שבתימן אכלו בשר בשבוע שחל בו משום "מזג האויר החם", והסיבה הנכונה מדוע נהגו כן.
מספר צפיות:7227

פרשת ואתחנן

  71:00 דק'  71:00 דק'   18 עמ'  18 עמ'
נושאי השיעור: מדוע פרשת ואתחנן נקראת תמיד לאחר תשעה באב. קונטרסים "קדושת בני ישראל" ו"צניעות בת ישראל" במהדורא חדשה לע"נ הורי מרן שליט"א. דברי מרן בשבח חוברות "שערי יצחק" השיעור השבועי של מרן שליט"א, ההבדל בין השיעור הנמסר לשיעור הנכתב ודוגמאות לכך מהשיעור הקודם (מוצש"ק מסעי התשע"ב). האם ביום תשעה באב פטורים ממצוות תלמוד תורה וכן אבל בשבעת ימי אבילותו. כיצד נוהגים לסיים בדברי נחמה בחלק מקינות תשעה באב, והאם צריך לסיים בדבר טוב גם בתפילה כמו בתורה. תוספת דברים בעניין הגיית האות גימ"ל דגושה כמסורת ק"ק תימן (השלמה ממוצש"ק קורח ה'תשע"ב), התייחסות לדברי הגר"מ מאזוז שליט"א, הודאת הבן איש חי בעניין זה, ומעלת המבטא התימני ונכונותו יותר משאר העדות. כת"י שהתגלה לאחרונה המוכיח כי למהרי"ץ זיע"א היה ספר מנורת המאור אשר נוקד על ידו, ובקשת מרן שליט"א למכיר או היודע דבר בעניין זה שיפנה למרן שליט"א. חשיבות ההקפדה על מנהג נתינת הערלה בעפר לאחר הברית מילה. דברי ברכה והוקרה להר"ר אליהו נהרי שליט"א אשר נטל על שכמו את ניהול ת"ת "עטרת חיים" באלעד בו לומדים קרוב ל-100 ילדים כ"י מבני ק"ק תימן יע"א בנשיאות והכוונת מרן שליט"א וקריאה קדושה לבני עדתינו לסייע לפיתוח והרחבת התלמוד תורה
מספר צפיות:7400

פרשת עקב

  71:00 דק'  71:00 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: קנה ספר תורה שהתברר כגנוב, האם יש "תקנת השוק" בזמנינו, או דאמרינן "דינא דמלכותא דינא". יישוב לקושיא (מהשיעור הקודם) והבנת דברי מהרי"ץ זיע"א מדוע תיקנו קריאת פרשת ואתחנן מיד אחרי ת"ב. נושאים הלכתיים שלובנו ע"י מרן שליט"א עם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, וכן בעניין החרם על כת הדרדעים וכיצד להתייחס לחרם זה בזמנינו. השלמה (מהשיעור הקודם) בעניין חשיבות נתינת הערלה בעפר לאחר המילה. שאלה למרן שליט"א בעניין אשת אברך העובדת במקום מעורב עם גברים. התייחסות למכתב שנשלח למרן שליט"א בעניין אמירת י"ג מדות בין הסליחות של ליל יו"ט שני של ר"ה. דברי מרן שליט"א הישיבה הגדולה "פרי עץ חיים" בבית שמש, בנשיאות והכוונת מרן שליט"א.
מספר צפיות:4579

פרשת ראה

  70:00 דק'  70:00 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: למה נקרא "ראש חודש" בשם זה, אעפ"י שישנם חדשים מלאים, והאם יום ל' היה נחשב לר"ח כשקידשו ע"פ הראייה. התפלל מנחה בר"ח שהוא יום אחד, האם יש לו תשלומין בתפילת ערבית במוצאי ר"ח. ביאור המעשה באשת רבי אליעזר שלא הניחה לו ליפול על פניו ע"מ שלא יינזק אחיה רבן גמליאל (תנורו של עכנאי), וביאור המעשה ע"פ פירוש אביו של מרן שליט"א. התקנת גנרטור בבית מרן שליט"א לשמוש בשבת, וקריאה קדושה למי שיכול שיעשה כן. מכתב ופסק גדולי ישראל בנוגע לרבנים המקילים במראות האסורים ומתירים איסורי כריתות ממש. דברי מרן שליט"א בשבח ספר "אור ההלכה" שיצ"ל במהדורא חדשה ע"י העורך הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א מו"צ בבית ההוראה.
מספר צפיות:7071

פרשת שופטים

  74:00 דק'  74:00 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: המשך ביאור המעשה בתנורו של עכנאי, מחלוקת רבי אליעזר בן הורקנוס וחכמים, דין אחרי רבים להטות, ויישוב כל הקושיות במעשה זה
מספר צפיות:7030

פרשת כי תצא

  80:00 דק'  80:00 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: מהות ברכת מלכויות במוסף של ראש השנה, מה הפירוש "מלוך על כל העולם כולו" למה כפילות הלשון, ולפי"ז השלמה בעניין המעשה בתנורו של עכנאי. השלמה בעניין כת הדרדעים ותשובה לשואל בעניין זה. דברי מרן שליט"א בשבח ספר "אשמורות" המדוייק (הוצאת עולם הדפוס) שיצ"ל במהדורא שניה ובכריכה קשה, מעלתו, תיקוני גירסאות ושיבושים המצויים בסליחות. תשובה לשואל בנוגע לסידור תכלאל עץ חיים שיצ"ל לאחרונה (הוצאת נוסח תימן), לפירוש עץ חיים למהרי"ץ ולגוף הסידור עצמו
מספר צפיות:7062

פרשת כי תבוא

  70:00 דק'  70:00 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: דין חזרה בהרהור בטעה בעשי"ת ואמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" במקום "המלך המשפט", והאם דין זה שייך גם בטעה ולא אמר "זכרנו" או "מי כמוך". מעלת התענית בערב ראש השנה, האם יכול לאכול קודם עלות השחר, והאם לדעת המקובלים יש הבדל בין קם קודם חצות הלילה לקם לאחר חצות לגבי איסור אכילה קודם התפילה (בתשובה לשאלה על מה שנכתב ב"שערי יצחק" מוצש"ק ויגש ה'תש"ע). תוספת דברים בעניין רבנים המקילים במראות דמים (השלמה ממוצש"ק ראה ה'תשע"ב), חומר העניין ותיקונו. ביאור ה"סגולה להפרת עצה" מהרש"ש זיע"א, ומדוע מוזכר שם הוי"ה במספרים "בשם עשר, חמש, שש, חמש", ולא באותיות. הזמנה לאירוסי הבה"ח שאול יצ"ו בן מרן שליט"א, מבחירי ישיבת פונוביז
מספר צפיות:6941

פרשת נצבים

  77:00 דק'  77:00 דק'   22 עמ'  22 עמ'
נושאי השיעור: פירוש מהרי"ץ על דברי רש"י עה"פ אתם נצבים היום וגו'. "כבני מרון" או "בסקירה אחת", ביאור דברי הרמב"ם בפירוש המשנה בעניין זה. שופר של ראש השנה האם חייב להיות של איל, כיצד מנהגינו בזה, התייחסות לטוענים נגד כשרות השופר התימני. "לעברך בברית וגו" (פרשת נצבים), האם המלה לעברך בגעיא או בטעם דרבן, התייחסות למשבשים, וחומרת שינויי המסורת הקדומה בטעמי המקרא. תוספת דברים בעניין מראות דמים, לימוד מהפסוק "בין דם לדם", והתייחסות לרב תימני המיקל במראות דמים שהם בחשש איסור כרת דאורייתא, ומאידך מחמיר בדם ניקור שספק אם אסור אפילו מדרבנן, והתייחסות לדברים החמורים המובאים בשמו בספר "השופר כהלכתו" שכביכול רק עמי ארצות תקעו בתימן בשופר תימני. כתב יד שהתגלה לאחרונה של ספר שושנת המלך עם הגהות הרב אברהם אלנדאף זצ"ל, חשיבות הדפסתו בהקדם, ודבריו בדעת מהרי"ץ בעניין הדלקת נר יום טוב. דברי מרן שליט"א בשבח קונטריס "מועדי השם" על הימים הנוראים שיצ"ל במוצש"ק זו
מספר צפיות:6897
ג' תשרי ה'תשע''ג

להאזנה! דרשת מרן שליט"א בהילולת מהרי"ץ התשע"ב

       60:00 דק'  60:00 דק'   20 עמ'  20 עמ'
מספר צפיות:2424
ג' תשרי ה'תשע''ג
מנויים לחיים
  

 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: [email protected]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

פעולת צדיק
מנויים לחיים
מצות טעמו וראו
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מיני תבלין וקליות

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: [email protected]  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

עבור לתוכן העמוד