-
מרן
-
חיפוש מתקדם
לחיפוש מדוייק: הוסף "מרכאות" לפני מילות החיפוש!

מדורים אקטואליים:

 

 

 

 

הפוך לדף הבית

  הוסף למועדפים

 
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
836 אורחים

תשע"ו

מוצש"ק וילך - דרשת שבת שובה

       86:00 דק'  86:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין השינויים בתפילות בעשרת ימי תשובה, כגון בעלינו לשבח, וכן לגבי אמירת עושה השלום במרומיו בתפילת שמונה עשרה ובקדישים, וכן לגבי אמירת מזמור שיר המעלות ממעמקים וגו' בין ישתבח ליוצר. הוספות לשיעור הקודם והמשך "תיקוני תפילות" בסידורים, החל מתפילת שחרית של שבת ועד קידוש יום שבת. דברי חיזוק והתעוררות שנאמרו לפני אמירת סדר האשמורות בבית המדרש פעולת צדיק ב"ב, בעניין שמיטת כספים לפני סוף השנה והקשר בין זה לבין ימי הדין.
מספר צפיות:6100
ז' תשרי ה'תשע''ו

מוצש"ק האזינו

       73:00 דק'  73:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: האם מי שלא כיוון בעת הישיבה בסוכה לא יצא ידי חובתו, ומה הדין להלכה למעשה לדידן. השלמה לשיעור שעבר בעניין השאלה מדוע אבותינו נע"ג לא הנהיגו לומר את מזמור שיר המעלות בעשרת ימי תשובה בין ישתבח ליוצר. תוספת דברים על הנכתב בספר נר יום טוב בעניין האיסור לברך על נר יום טוב. דעת מרן שליט"א בעניין חתן בשנה הראשונה האם פטור מן הסוכה. דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ החדש "דברי חפץ" גליון חמישי, תשרי התשע"ו בשכ"ז. בעניין סוכה העשויה סדינים או יריעות המתנדנדות, ועד כמה שיעור הנדנוד. התייחסות מרן שליט"א למה שפורסם בשם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאינו אומר שבת שלום במנחה של שבת משום שזהו זמן פטירתן של שלשת הצדיקים, ובעניין לימוד בציבור לאחר תפילת מנחה של שבת לפי מנהגינו. בעניין העונים אמן לאחר ברכת תזכה לשנים רבות ומועדים טובים, ושמקור העניין מאנשי כת הדרדעים. בעניין המצוה להוסיף על ההדסים שבלולב, התייחסות למקפידים להוסיף ס"ח הדסים כמניין לול"ב, ומדוע לא ס"ט כמניין הד"ס. בעניין שיענון הלולב באמירת ההלל, במלים "הודו", "אנא", הושיעה נא", ומדוע אין מקפידים על כך שהברת המלה נהפכת ממלרע למלעיל, והשלמה לדברים שנאמרו בשיעור שנמסר ע"י מרן שליט"א בפני בחורי ישיבת "יודעי בינה" בחדרה (בין כסא לעשור) בעניין אמירת שם ה' האם הוא מלעיל או מלרע. התייחסות מרן שליט"א לגבי דברים שכתב מאן דהוא בעניין פירוש המלה "מינים", ודחייתן מכל וכל.
מספר צפיות:5506
י"ד תשרי ה'תשע''ו

דרשת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - סוכות התשע"ו

       43:00 דק'  43:00 דק'
שנמסרה במסגרת מעמד הקבלת פני רבו ברגל - א' דחול המועד סוכות ה'תשע"ו - קרית אתא
מספר צפיות:19434
י"ז תשרי ה'תשע''ו

מוצש"ק בראשית

       63:00 דק'  63:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין הליכה ד' אמות ללא נטילת ידיים שחרית, ביאור דברי מהר"ם לונזאנו כי העושה כן חייב מיתה, ביאור דברי מהרי"ץ בחלק הדקדוק בפסוק ויתהלך חנוך וגו' ואיננו כי לקח אותו האלהים (בראשית), משמעות אחרת למושג חיים או מות, האם מהרי"ץ שהביא בספרו עץ חיים את דברי מהר"ם לונזאנו דלעיל מסכים לכך, ודחיית דבריו התמוהים של האברך דוד צדוק בעניין זה. מדוע אומרים את הפסוק כל כלי יוצר עליך לא יצלח וגו' במוצאי יום הכיפורים, ומדוע שלש פעמים. מדוע אומרים במוצאי יום הכיפורים לך אכול בשמחה לחמך וגו', על אף שזהו ר"ת אב"ל. התייחסות מרן שליט"א למצב הבטחוני ופיגועי הטרור בארץ הקודש, ואמירת "תפילה להפרת עצה" בסוף השיעור. דברי מרן שליט"א נגד שיטת "12 הצעדים" שנכנסה בטעות בזמן האחרון לחלק מבתי שלומי אמוני ישראל, המיועדת להתמודדות בהפרעות נפשיות ולחצים וכו', הדברים הפסולים בשיטה זאת אשר מקורה מן הנצרות. "דקדוקי תורה" – הערות ותיקונים בענייני קריאת התורה לפי סדר פרשיות השבוע.
מספר צפיות:6729
כ"ח תשרי ה'תשע''ו

מוצש"ק נח

       79:00 דק'  79:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין ד' פרשיות שבתפילין, האם ישנה מצוה בקריאת פרשת קדש וגו' ופרשת והיה כי יביאך וגו' בשעה שהתפילין מונחות על האדם, מדוע לא התקבל מנהג זה בקהילותינו, ומדוע מותר לסופר סת"ם לכתוב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב בשונה מס"ת ומגילה שאסור. התייחסות מרן שליט"א למצב הבטחוני ופיגועי הטרור ברחבי הארץ, חיזוק בעניין איסור לשון הרע ומחלוקת, וכן בענייני צניעות וקדושה. המשך "דקדוקי תורה" – הערות ותיקונים בענייני קריאת התורה על פרשיות נח, לך לך, וירא, חיי שרה.
מספר צפיות:5834
ה' מרחשון ה'תשע''ו

מוצש"ק לך לך

       75:00 דק'  75:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין מעלת ספר הזוהר הקדוש, וסגולת הלימוד בו. התייחסות מרן שליט"א למצב הבטחוני ופיגועי הטרור ברחבי הארץ. המשך "דקדוקי תורה" – השלמה בעניין קריאת המלה "מצער" בפתח או בקמץ תחת האות עא"ן. דברי מרן שליט"א בשבח וחשיבות הספר "תורה קדומה", ושההערות עליו הם רק מפני שהוא הספר הטוב ביותר מאז ומעולם. דברי מרן שליט"א בשבח הספר "באור פני מלך" ובו פנינים יקרים ופירושים נפלאים על תהלים משלי וקהלת מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א.
מספר צפיות:6080
י"ב מרחשון ה'תשע''ו

מוצש"ק וירא

       81:00 דק'  81:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: סיום "תיקוני תפילות" עד סוף תפילת ערבית של מוצאי שבת. ביאור דברי הגמרא במסכת שבת דף י' ע"ב בעניין לוט אשר בחר לשבת בעיר מצער (וירא), מה הפירוש "ישיבתה קרובה ועוונותיה מוצערים", מה ההבדל בין הדרש לבין הפשט בפסוק זה, תירוץ בעל שפתי חכמים על דברי רש"י על התורה בפסוק זה, ולפי זה הסבר מדוע המלה "מצעָר" הראשונה בפסוק היא בקמץ, ואילו המלה "מצעַר" השנייה היא בפתח. האם הכוונה המעכבת באמירת פסוק פותח את ידיך וגו' היא רק בפסוקי דזימרא, או שעליו לחזור גם אם לא כיוון באמירתו לפני ובא לציון או בתפילת מנחה, והאם גם באמירתו לפני האשמורות. מהיכן צריך לחזור מי שלא כיוון באמירת פסוק זה, ומתי יהיה עליו לחזור על כך.
מספר צפיות:6089
י"ט מרחשון ה'תשע''ו

מוצש"ק חיי שרה

       72:00 דק'  72:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דרך הפסיקה בק"ק תימן יע"א, עניינים שהעלה מהרי"ץ זיע"א בספריו ואשר לא נהגו כמותם, כגון לגבי עצימת העיניים בתפילה. בעניין קריאת פרשת ציצית במרוצה. פתרון החידה עשר בעשר וכו'. גילוי תכלאל כת"י מתימן מלפני 370 שנה. הערבים הישמעאלים וספרם הקוראן [הקורען], ההתייחסות לערבים של זמנינו, איסור התגרות באומות ואיסור עלייה להר הבית, וחיזוק בענייני צניעות.
מספר צפיות:5870
כ"ו מרחשון ה'תשע''ו

מוצש"ק תולדות

       69:00 דק'  69:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברים לזכרו של הרה"ג ציון חוכיימה זצ"ל, ובפרט בענייני שמירת מסורת השחיטה והניקור כמנהג ק"ק תימן עי"א. השלמה בעניין הכוונה באמירת הפסוק פותח את ידיך, ומה הדין במי שלא כיוון בפסוק זה, או שלא כיוון בכל המזמור. השלמה בעניין מהיכן ועד היכן יחזור מי שלא כיוון בפסוק זה. השלמה לשיעור מוצש"ק בראשית ה'תשע"ה בעניין הוצאת שם ה' מלעיל. בעניין מה שכתב מרן שליט"א בשע"ה לגבי איסור השתמשות בבקבוק חם בשבת, כיון שהוא לצורך רפואה.
מספר צפיות:6143
ג' כסליו ה'תשע''ו

מוצש"ק ויצא

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השלמה בעניין השימוש בבקבוק חם בשבת, הרחבה על מקור דין זה, דעת פוסקי זמנינו, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה. שלש עשרה פירכות וסתירות על מה שכתב הרשל"צ הג"ר יצחק יוסף שליט"א בעלון "בית מרן" בעניין ברירה בשבת בדבר לח, האם גאון עוזנו מהרי"ץ זיע"א היה יותר גדול מבעל שתילי זיתים או מכל רב תימני אחר בעבר, והתייחסות לדברים הלוקים בחוסר דיוק. המלה דע"ש, ומשמעותה כלפי האויבים מארץ אדום.
מספר צפיות:6338
י' כסליו ה'תשע''ו

מוצש"ק וישלח

       68:00 דק'  68:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בירך ברכה או ספר ספירת העומר בלשון תמיהה, ולא תיקן את עצמו, האם יצא ידי חובה, וביאור הפסוק "על חלומותיו ועל דבריו" (וישב). תשובה לשואל האם מקור חכמת האלגברה היא מן הישמעאלים, ובעניין חשבון האצבעות. תשובה לשואל בעניין מנהגי ק"ק תימן אשר אינם על פי דעת האר"י ז"ל, והאם אפשר לשנות ולנהוג כמותו, כגון ברכת "הנותן ליעף כח", נוסח ברכת להדליק נר של־חנוכה, ועניינים נוספים. המשך התשובות למכתבו של הרב"צ צדוק יצ"ו בעניין פסיקת מהרי"ץ זיע"א ומנהגי תימן, ובפרט בעניין זמן הדלקת נרות חנוכה. המשך "דקדוקי תורה" מפרשת תולדות ועד פרשת מקץ.
מספר צפיות:5774
י"ז כסליו ה'תשע''ו

מוצש"ק וישב

       75:00 דק'  75:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין הנחת נר חנוכה למעלה מעשרה טפחים. השלמה והכרעה בעניין אדם שבירך ברכה או ספר ספירת העומר בלשון תמיהה, ולא תיקן את עצמו, האם יצא ידי חובה. הרחבה בעניין הנחת נר חנוכה למעלה מעשרה טפחים, חמש תשובות מדוע אבותינו נע"ג נהגו להניח את מנורת חנוכה למעלה מעשרה טפחים, והתייחסות לדברי ספר זית רענן על מה שכתב מרן שליט"א בשלחן ערוך המקוצר בעניין זה.
מספר צפיות:5745
כ"ד כסליו ה'תשע''ו

מוצש"ק מקץ

       65:00 דק'  65:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השפעת נרות חנוכה על האדם. בעניין זמן הדלקת נרות חנוכה, ביאור לשון הרמב"ם "כמו" חצי שעה או יותר, וכן לגבי הזמן שצריך להמתין בין בשר לחלב. התייחסות למ"ש בספר ספר זית רענן, על דברי מרן שליט"א בשע"ה בעניין אמירת קדיש אחרי אמירת מזמורי התהלים שבסיום תפילת מנחה של חול, וכן בעניין חשיבות אמירת קדיש בבית האבלים לאחר אמירת דברי תודה. מעשה שהיה בזמנינו בעניין אמירת מזמור לתודה בתפילת שחרית באריכות ובנעימה.
מספר צפיות:5944
א' טבת ה'תשע''ו

מוצש"ק ויגש

       75:00 דק'  75:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין סעודת "שידוכין" הקרא בזמנינו בטעות בשם "אירוסין", והאם נהגו לעשות זאת בתימן. כיצד אנו נוקטים להלכה ולמעשה בעניין "מלאכה שאינה צריכה לגופה" בשבת, האם נקטינן בזה כדעת הרמב"ם, וביאור דעת מהרי"ץ זיע"א בעניין זה. השלמה בעניין הנחת נר חנוכה למעלה מעשרה טפחים. בעניין גבורת החשמונאים הגשמית והרוחנית, דברי ספר יוסיפון על תקופת היונים ונס חנוכה, והלקח שיש ללמוד מכך. ביאור מדוע נוסחתנו ב"על הנסים" היא, "ופושעים ביד עושי תורתך" ולא "עוסקי תורתך". המשך מדור "דקדוקי תורה" מפרשת ויגש ועד פרשת שמות. מדוע קבעו את קריאת "ויחל" בתעניות, ולמה מדלגים לפרשת "פסל לך" בהמשך הקריאה.
מספר צפיות:6230
ח' טבת ה'תשע''ו

מוצש"ק ויחי

       80:00 דק'  80:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: מה הדין בחתן כהן שאינו רוצה לומר בקידושין "כדת משה וישראל" אלא "כדת משה ואהרן", ומה הפירוש הנוסח "הרי את מקודשת לי בפרוטה זו כדת משה וישראל". השלמה בעניין אמירת קדיש לאחר פרקי התהלים שבסיום תפילת מנחה. מה פירוש המלה "ונפטרין", הכתובה בתכלאל בסיום תפילת מנחה. מדוע הרמב"ם כתב את "סדר התפילות" בסוף ספר אהבה, ולא מיד לאחר הלכות תפילה. ביאור דברי הרמב"ם בעניין קדיש בתרא, האם הוא חובה או מנהג, ושתי נפק"מ מכך. סגולת אמירת קדיש יתום, הבנה בכוונת מהרי"ץ זיע"א בע"ח, בהביאו את דברי ספר "מעבר יבוק" וסידור דבריו לפי נוסחתנו. סיפור על תלמיד הגר"א שנהיה חולה מלימוד מסכת גיהנם שבספר ראשית חכמה, ודברי הגר"א אליו. אם טעו ואמרו קדיש מיד לאחר קריאת ספר תורה במנחת שבת או במנחת תעניות, האם צריך לומר שוב קדיש קודם תפילת העמידה, הבנת דברי מהרי"ץ זיע"א בע"ח בעניין אמירת הקדיש לאחר "במה מדליקין" וכו' אמר רבי אלעזר וכו', ולא גם לאחר "מזמור שיר ליום השבת" על אף שהוא פרק תהלים, ולמרות שבמוצאי שבת אנו אומרים קדיש לאחר פרקי "שיר המעלות", ולפי זה הבנה לנדון דידן.
מספר צפיות:5730
ט"ו טבת ה'תשע''ו

מוצש"ק שמות

       80:00 דק'  80:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברי הגמרא במסכת שבת דף ל"א ע"א בעניין השאלות שנשאל האדם בשעה שמכניסים אותו לדין. התרחקות מספרי כפירה שיש בהם דעות זרות. מקור הסיפור שהובא ע"י מרן שליט"א בשיעור מוצש"ק בעניין השפעת נרות חנוכה על האדם. ביאור דברי הגמרא דלעיל, ומה פירוש השאלה "עסקת בפריה ורביה". השלמה בעניין האם קדיש דרבנן הוא חובה או רק מנהג, ועל מה סמכו בישיבות ובכוללים שאין אומרים קדיש לאחר הסדר או השיעור. השלמה בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת, וטעם מדוע הרמב"ם לא כתב את ט"ל המלאכות האסורות בשבת כפי לשון הגמרא. מדור "דקדוקי תורה" מפרשת וארא ועד פרשת בשלח. חידוש מהיפ"ה יצ"ו בחיבורו "לעומת המחברת" על מחברת כתרי תורה בעניין מוצא האותיות, ופליאה על דברי מחברת התיגאן הנ"ל.
מספר צפיות:6234
כ"ב טבת ה'תשע''ו

מוצש"ק וארא

       75:00 דק'  75:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: עניין מכת הארבה במצרים, סימני כשרות החגבים, ומסורת אכלתם בארצות צפון אפריקה. השלמה לגבי השאלה מדוע הרמב"ם הניח את סדר התפילות בסוף ספר אהבה ולא בסוף הלכות תפילה. השלמה בעניין שלא להרבות בקדישים. האם מותר לברך על הקשת, כאשר רואים רק את חלקה, ולא את כולה, ומה הדין כאשר הסיבה לכך היא מפני בניין המסתיר את חלקה. מעשה ביהודי תמים אשר זכה בזכות אמונתו.
מספר צפיות:6070
כ"ט טבת ה'תשע''ו

מוצש"ק בא

       77:00 דק'  77:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: האם שייך "חזקה" במצוות, כיצד מנהג ק"ק תימן יע"א בעניין זה, והאם ישנה ראיה מתשובת הרמב"ם כי אין חזקה במצוות. ביאור המשל הכתוב בילקוט שמעוני ובמדרש הגדול על הפסוק "כבד לב פרעה" (פרשת וארא), דין "ניטל הלב" בהלכות טריפות, ולפי זה הבנה במשל הנ"ל. מוסר השכל מתשובת בן סירא על השאלה מדוע אין שועל וחולדה בים. עניין המוח והלב שבאדם. מיקום המערבולת בראש האדם ומשמעותה. ידיעת גלגול האדם ע"י שערות זקנו. השלמת "דקדוקי תורה" על פרשת בשלח, ושלשה טעמים מדוע במלים "מי כָּמכה" הניגון יורד ועולה.
מספר צפיות:5646
ז' שבט ה'תשע''ו

מוצש"ק בשלח

       67:00 דק'  67:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין חובת אכילת שלש סעודות ביום שבת, מדוע בברכה מעין שבע אנו גורסים "מדַשני עונג" ולא "מדֻשני". דברי ר"א בן הרמב"ם לגבי שלש דרכים בשמירת השבת, וכיצד כתב כי הדרך השלישית הגבוהה ביותר היא שהאדם אינו אוכל ושותה בשבת אלא מתעלה ברוחניות, בניגוד לחובת אכילת ג' סעודות בשבת. השלמה בעניין החשמונאים, שלא מצאנו כי היו גדולים בתורה, האם האדם צריך לתת יותר דגש על לימוד התורה או על עבודת ה', וההבדל שבין החסידים לליטאים בעניין זה. המשך מדור "דקדוקי תורה" על פרשיות יתרו ומשפטים.
מספר צפיות:5596
ז' שבט ה'תשע''ו

מוצש"ק יתרו

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפסוק בכל דרכיך דעהו וגו', ומה הפירוש שיהיו כל מעשיך "לשם שמים". האם לדעת מהרי"ץ זיע"א רק סעודת שחרית שבת היא מדאורייתא, או כל שלשת הסעודות. השלמה בעניין מדוע נתייסד הפרק "תהלה לדוד" על סדר אבג"ד. המשך דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין עונג שבת. מדוע ישנם מאכלים שהם טעימים, וישנם מאכלים אשר אין תענוג באכילתם. התועלת מהנאת האדם ועינוגו מן המאכלים ביום שבת, והשלמה בעניין גירסתינו "מדשני עונג" ולא "מדושני". תשובה לשואל לגבי חילוקי דינים בין מ"ש מרן שליט"א בספריו לביו מה שכתב הרב צובירי בספריו, דעת מרן שליט"א על הספר "ויצבור יוסף בר" ועל סידור "כנסת הגדולה", דוגמא לכך מעניין גירסתינו "מדשני עונג", ואחד עשר הערות על מ"ש הרב צובירי בעניין זה. השלמה בעניין נוסח התפילות שהוא מרבינו הרמב"ם, ודחיית מי שטען ההיפך מכך. דוגמא לשיבוש דברי הרמב"ם שבהוצאת דפוס וילנא. מה הפירוש "נערתי חצני". השלמה בעניין מה שאמר מרן שליט"א למרן הגר"ע יוסף זצ"ל מדוע הרמב"ם כתב על עצמו "הספרדי" – הספר בידי, ותוספת דברים על כך. חשיבות אמירת "נשמת כל חי" בפני עשרה בעת צרה.
מספר צפיות:5644
כ"א שבט ה'תשע''ו

מוצש"ק משפטים

       66:00 דק'  66:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: שאלה בעניין צורת כתיבת עשרת הדיברות, מדוע לא חששו אבותינו ורבותינו נע"ג כי יש בכך כעין כתיבת שירת האזינו. סיבת הטעם המפסיק שבין המלה "לא" למלה "תרצח", וכן לגבי "לא תגנוב", ומדוע אין טעם מפסיק בדיברות האחרונות, לא תענה ברעך וגו', לא תחמוד בית רעך וגו'. שיטת והשקפת החסידים בעניינים שונים, כגון לגבי מנהגם שאין הנשים מתענות בד' צומות. דברי מרן שליט"א בשבח עלון "בדרכי אבותינו" שיוצא לאור ע"י תלמוד תורה "עטרת חיים" בעיר אלעד, בראשות ידידנו הרב אליהו נהרי שליט"א. מעלות הנמצאות אצל החסידים, אשר היו גם אצלינו התימנים, כגון צורת העטיפה בטלית גדול. תשובת מרן שליט"א לשאלה דלעיל, בעניין צורת כתיבת עשרת הדיברות. המשך מדור "דקדוקי תורה" מפרשת תרומה ועד פרשת ויקהל כולל הפטרת שקלים.
מספר צפיות:5518
כ"ח שבט ה'תשע''ו

מוצש"ק תרומה

       66:00 דק'  66:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השלמה בעניין הטעם המפסיק שבין המלה "לא" למלה "תחמוד", מה ההבדל שבין "לא תחמוד" לבין "לא תתאוה" שכתוב בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן. חשיבות אמונת האדם כי הוא מקבל מאת ה' כפי המגיע לו. האם איסור "לא תחמוד" הוא גם כאשר האדם חומד שיהיה לו כמו שיש לחבירו, ולא ממש את אשר יש לחבירו, והאם דבר זה אסור מדרבנן. סיבת הטעם המפסיק שבין המלה "לא" לבין המלה "תשכח" בעניין מחיית עמלק, וכן בין המלה "לא" לבין המלה "מצאה" שבפרשת יהודה ותמר. דברי הרמב"ם על בנו רבי אברהם. השלמת התשובה לשואל בעניין שירת הבאר, "אז ישיר משה וגו' עלי באר וגו', מדוע אינה נכתבת כשירה. תשובה לשואל בעניין חלוקת הפסוקים בין העולים לקריאת ס"ת בשני וחמישי ובמנחת שבת בפרשת תצוה, וכן בפרשת תרומה.
מספר צפיות:5755
ה' אדר א' ה'תשע''ו

מוצש"ק תצוה

       65:00 דק'  65:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: מדוע הקרוב פסול לעדות, כגון משה רבינו לאחיו אהרון הכהן. כיצד אהרון הוציא דבר שקר מפיו בכדי לעשות שלום בין אדם לחבירו, וארבע מדרגות במִדת השלום. השלמה לשיעור מוצש"ק ויחי התשע"ו בעניין האם מותר לדבר בקדיש לאחר 'דאמירן בעלמא', כגון ב'על ישראל' או ב'יהא שלמא' וכו'. השלמה בעניין חשיבות אמירת קדיש יתום, והאם ישנה תועלת מכך לנפטר. חיזוק לימי השובבי"ם, בעניין שמירת גדרי הצניעות. דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ "יום השביעי" על הלכות חולה ויולדת בשבת, מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א – רב קהילת פעולת צדיק בעיר אלעד ומו"צ בבית ההוראה.
מספר צפיות:5986
י"ב אדר א' ה'תשע''ו

מוצש"ק כי תשא

       75:00 דק'  75:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין הבדלי חלוקת המברכים בפרשת כי תשא, בין ספרי התיגאן לבין ספרי הדפוסים. תשעה טעמים מדוע איננו נוהגים לתת ללוי את קריאת מעשה העגל. האם מותר ללוש את הבצק למצות עבודת יד, ע"י צירוף כוח חשמלי. מדוע אומרים בתפילת שמונה עשרה "אתה גִּיבור" בדגש באות גימ"ל, היפך כללי הדקדוק. דברי מרן שליט"א בשבח קונטריס "מועדי השם" על הלכות פורים שיצא לאור במהדורא חדשה. דברי מרן שליט"א בשבח הספר גן נעול (ג' חלקים) על הלכות צניעות וריחוק מן העריות, מאת המחבר הרה"ג יעקב לוי שליט"א.
מספר צפיות:5788
י"ט אדר א' ה'תשע''ו

מוצש"ק ויקהל

       68:00 דק'  68:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: אברך העוסק בתורה שהוא גם סופר סת"ם, האם כאשר הוא כותב מגילת אסתר לעצמו, עדיף שלא ישקיע זמן בכל ההידורים, מפני שיש בכך ביטול תורה. משמעות השם "חייטא". התייחסות לתשובה לגבי השאלה משיעור מוצש"ק תרומה, בעניין הפסוק "ולא מצאה" גבי יהודה ותמר, מדוע ישנו טעם מפריד בין המלה 'ולא' למלה 'מצאה'. תשובת מרן שליט"א לגבי הפסוק "לא תאכלנו" (פרשת ראה), מדוע ישנו טעם מפריד אחרי המלה 'לא', וכן לגבי הפסוק "ולא תסורו" (שמואל, הפטרת קורח), מדוע ישנו טעם מפריד אחרי המלה 'ולא'. תשובה לשואל בעניין הפסוק "ואת האלף" (פרשת פקודי), לגבי הגעיא במלה 'ואת', וביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בחלק הדקדוק.
מספר צפיות:5721
כ"ו אדר א' ה'תשע''ו

מוצש"ק פקודי

       64:00 דק'  64:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: האם נכון שישנו הבדל בין "אף על פי" לבין "אף על גב". תיקון דברים מהשיעור הקודם בעניין דברי מהרי"ץ בעץ חיים, שלא יסמוך האדם על מגילת חבירו, האם קאי על שליח ציבור או על אדם רגיל. תוספת דברים בעניין עונג שבת, האם המצוה לענג את עצמו או את השבת, וגירסת מדשני עונג ולא מדושני. דברי מרן שליט"א בעניין שימוש במכשירים דיגיטליים בשבת, ובשבח אירגון משמרת השבת.
מספר צפיות:5523
כ"ו אדר א' ה'תשע''ו

מוצש"ק ויקרא

       77:00 דק'  77:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הדברים שאותם אהב רבי עקיבא אצל המדיים והפרסיים, ומי הם מדי ופרס. התייחסות מרן שליט"א לדברים המובאים בחוברת "מאמרים ועיונים" (ג') של האברך דוד צדוק. התייחסות מרן שליט"א לדברי הרב יצחק יוסף בעניין פרשת זכור, ומדוע אבותינו לא נהגו להוציא את הס"ת המהודר ביותר לקריאת פרשת זכור. מדור "דקדוקי תורה" על פרשיות ויקרא ושמיני
מספר צפיות:5885
ג' אדר (אדר ב') ה'תשע''ו

מוצש"ק צו

       44:00 דק'  44:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: שיעור מקוצר לרגל שמחת שבע ברכות לנכדת מרן שליט"א בת הרה"ג משה רצאבי שליט"א עב"ג הבה"ח דוד מחפוד יצ"ו בן הרה"ג עזרא מחפוד שליט"א. השלמה בעניין עונג שבת, ומדוע אנו נוהגים לומר "ויכולו" בתפילת שחרית לאחר ה"תיקון". המשל והנמשל של המגיד מדובנא בעניין עונג שבת. בעניין חשש תולעים באגוזי קשיו, וממה יש להיזהר. דברי הרב בן איש חי בעניין בדיקת עלי הכרפס והמרור לליל הסדר. ביאור נוסחתנו בברכת האירוסין "והבדילנו מן העריות", ונוסחת העדות האחרות "וציונו על העריות", ומה הריבוי במלה "את", לגבי המלים "ואסר לנו 'את' הארוסות, והתיר לנו 'את' הנשואות וכו'.
מספר צפיות:5805
י"ז אדר (אדר ב') ה'תשע''ו

מוצש"ק שמיני

       62:00 דק'  62:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין המנהג שלא להתארח אצל אחרים בימי הפסח, ומה הדין לגבי המתארחים אצל בני משפחה או חברים אשר אינם מקפידים בעניין חוזר וניעור וכדומה. ביאור דברי מהר"ח פאלאגי כי אין איסור לא תתגודדו בפסח, ואפילו בין משפחות בני אותה עדה. בעניין החילוק בקריאה בין תיבת "לא" באל"ף לבין תיבת "לו" בוא"ו, כגון בפרשת שמיני (עליית חמישי). התייחסות למ"ש היפ"ה יצ"ו בהקדמת החומש "תורה קדומה" בעניין תיבת "כל" שבתרגום, האם היא בקמץ או בחולם. המשך מדור "דקדוקי תורה" עד סוף חומש ויקרא.
מספר צפיות:5848
כ"ד אדר (אדר ב') ה'תשע''ו

מוצש"ק תזריע

       73:00 דק'  73:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין איסור אכילת מצה בערב פסח, ופירוש ההשוואה לבועל ארוסתו בבית חמיו. הסבר בעניין השם "מצה" שהיא רומזת לשכינה. השלמה בעניין נוסח ברכת האירוסין לפי מנהגינו. האם אשה הנישאת לבעל שני, חוזרת לבעלה לעתיד בתחית המתים. האם הנשים יכולות לברך ברכת האילנות, וגדר מצות עשה שהזמן גרמא. השלמה בעניין "אתה גיבור" בגימ"ל דגושה. חידוש בעניין קריאת הפסוק "אל כלי חרס על מים חיים" בשתי המקומות שבפרשת מצורע. דברים תמוהים שנכתבו בשם מוהרא"ש מיבניאל זצ"ל ומהר"נ מברסלב בעניין הדקדוק בקריאה. דברי מרן שליט"א בשבח המבחן על אגדתא דפסחא – פרי עץ חיים, עם פירוש עץ חיים למהרי"ץ זיע"א.
מספר צפיות:8661
ב' ניסן ה'תשע''ו

מוצש"ק מצורע - דרשת שבת הגדול

       90:00 דק'  90:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין ברכת האילנות ברב עם לבני ק"ק תימן יע"א. בעניין קריאת פרשת הנשיאים לבני ק"ק תימן יע"א. האם עדיף להדיח את הכוסות בליל הסדר תחת ברז מים או בקערה המלאה מים. השלמה בעניין המתארחים בימי הפסח אצל אלו שאינם מחמירים בחוזר וניעור וכדומה. תוספת דברים בעניין כשרות המצות התימניות הרכות. הדגמה מעשית לשיעור כזית במצות התימניות הרכות. תשובה לשואל לגבי מ"ש מרן שליט"א בהערת עיני יצחק על שע"ה לגבי שיעור כזית במצות מכונה הקשות. הדגמה מעשית לגבי אופן חלוקת המצה למסובין בליל הסדר. הוספות לדרשת שבת הגדול ה'תשע"ה בעניין כשרות מוצרים שונים לימי הפסח. דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ החדש "דברי חפץ" חלק ו', ובשבח הקונטריס "חוקת הפסח" על הלכות פסח.
מספר צפיות:5864
ט' ניסן ה'תשע''ו

"המעמד הגדול" של הקבלת פני מרן שליט"א בחוה"מ פסח ה'תשע"ו - אלעד

       90:00 דק'  90:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין ברכת האילנות ברב עם לבני ק"ק תימן יע"א. בעניין קריאת פרשת הנשיאים לבני ק"ק תימן יע"א. האם עדיף להדיח את הכוסות בליל הסדר תחת ברז מים או בקערה המלאה מים. השלמה בעניין המתארחים בימי הפסח אצל אלו שאינם מחמירים בחוזר וניעור וכדומה. תוספת דברים בעניין כשרות המצות התימניות הרכות. הדגמה מעשית לשיעור כזית במצות התימניות הרכות. תשובה לשואל לגבי מ"ש מרן שליט"א בהערת עיני יצחק על שע"ה לגבי שיעור כזית במצות מכונה הקשות. הדגמה מעשית לגבי אופן חלוקת המצה למסובין בליל הסדר. הוספות לדרשת שבת הגדול ה'תשע"ה בעניין כשרות מוצרים שונים לימי הפסח. דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ החדש "דברי חפץ" חלק ו', ובשבח הקונטריס "חוקת הפסח" על הלכות פסח.
מספר צפיות:7915
י"ז ניסן ה'תשע''ו

דרשת מרן שליט"א בהילולת מהרי"ץ ה-211 (התשע"ו)

       73:00 דק'  73:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
מספר צפיות:6050
כ"ח ניסן ה'תשע''ו

מוצש"ק קדושים

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: כמה יצר הרע מטעה את האדם, והשלמה בעניין המקרים שבהם נתייבשו העצים לאחר שבירכו עליהם ברכת האילנות. עין הרע והשפעתה על האדם, חומר המטיל עין הרע על חבירו, סגולת צמח שדאב דהיינו פיגם כשמירה מפני עין הרע. מהי הברכה על הרחת צמח שדאב. צורת ניגון הפסוק כי בא סוס פרעה וגו' בשירת הים, האם פסוק זה הוא מכלל השירה, והסבר על צורת כתיבת פסוק זה בס"ת. קושיא על דברי ספר העתים בעניין צורת כתיבת השירה. השלמה בעניין כתיבת התיבה "ארדי" במגילת אסתר. הסבר מרן שליט"א על מספרי הסימנים בשו"ת עולת יצחק, ומדוע בחלק ג' שיצ"ל לאחרונה מספר הסימנים הוא רפ"ב. ביאור תשובת מהרי"ץ זיע"א בעניין צורת כתיבת האות אל"ף וקו"ף בס"ת הישנים, ושאין ללמוד מכך להכשיר אותיות וא"ו ויו"ד ונו"ן אשר כתבום ללא גג האות, ולפי זה הבנת דברי הגר"א בביאור דברי ספר הזוה"ק על הפסוק כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפולו וגו'. כיצד יש לקרוא את התיבה "גיא" שבפסוק זה.
מספר צפיות:5594
ל' ניסן ה'תשע''ו

מוצש"ק אמור

       72:00 דק'  72:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השלמה בעניין צורת כתיבת השורה האחרונה בשירת הים, וחומרת מי שמשנה ממסורת הכתיבה עפ"י מדרש וכדו'. מלאכה האסורה בחול המועד, האם איסורה מדאורייתא או מדרבנן, וביאור דעת מהרי"ץ זיע"א בעניין זה. האם כשאבותינו היו במדבר, קיימו את מצות נטילת ארבעת המינים. הבנת דברי מהרי"ץ זיע"א בחלק הדקדוק על הפסוק [תהלים א'] והיה כעץ שתול וגו'. האם מותר לעשות סעודת בר מצוה בספירת העומר, האם בשירים ומחולות, והאם מותר להסתפר לכבוד המאורע.
מספר צפיות:5712
ז' אייר ה'תשע''ו

מוצש"ק בהר

       82:00 דק'  82:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור דברי הגמרא לגבי הפסוק השוכן אתם "בתוך" טומאתם. דברי הגר"ש וואזנר זצ"ל בצוואתו בעניין הסתכלות בתמונות אסורות, וסגולה לשכוח זאת כמובא בספר נפלאות מתורתך למרן שליט"א. תשובות לארבע שאלות בעניין ספירת העומר, א' בעניין מוזיקה וואקלית ללא כלי שיר, ב' בעניין שמיעת מוזיקה בזמנים מיוחדים, כגון ביום ששי לאחר חצות או בר"ח אייר וכדומה, ג' האם ספרדי יכול לנהוג כמו תימני בעניין תספורת או גילוח לכבוד שבת, ד' האם תימני יכול לשנות ממנהג אבותיו אשר נהגו שלא להסתפר עד שבועות או עד ל"ג בעומר. מדוע איננו סופרים את העומר גם ביום. מדוע לא עשו עצרות תפילה וכדומה בזמן מיתת תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, בכדי לבטל את הגזירה ולעצור את מיתתם. קריאה לעזרה בעריכת השיעורים השבועיים מהשנים שעברו. דברי מרן בעניין משניות מסכת ברכות שיצ"ל ע"י ארגון אלפי יהודה.
מספר צפיות:5727
ט"ו אייר ה'תשע''ו

מוצש"ק בחוקותי

       72:00 דק'  72:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין שרטוט ספר תורה ומזוזה ומגילה, כאשר החריץ אינו ניכר, וביאור גירסתנו בקריאת המלה שִׁרטוט וכן המלה שִׁרטון. המשך מסוף השיעור הקודם בעניין מיתת כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא, ודחיית ההשערה שמתו במלחמת בר כוכבא – בר כוזיבא.
מספר צפיות:5737
כ"ב אייר ה'תשע''ו

מוצש"ק במדבר

       66:00 דק'  66:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור דברי הגמרא במס' בבא מציעא דף ק"ז ע"ב, והאם סגולת פת שחרית היא ע"ד הטבע. המשך בעניין מיתת כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא, ודחיית ההשערה שמתו במלחמת בר כוכבא – בר כוזיבא, אשר באה ממקורות זרים וממעיין נרפש. דברי מרן שליט"א בשבח הקונטריס "מועדי השם" על הלכות ספירת העומר ומנהגי העומר. מדור "דקדוקי תורה" על הפטרת במדבר ופרשת נשא.
מספר צפיות:5620
כ"ח אייר ה'תשע''ו

מוצש"ק בהעלותך

       66:00 דק'  66:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: מי קודם לקריאת ההפטרה, חתן בר מצוה או מי שיש לו יאר־צייט. מה הדין בס"ת שנכתב ללא שרטוט, או כאשר השרטוט חלש ובלתי ניכר. האם בזמנינו צריך לעשות את כל הדברים שעשו קדמונינו בכתיבת ספר תורה, והתייחסות לדברי הגר"ע קורח זצ"ל בספרו "סערת תימן" בעניין זה. בעניין כת הדרדעים ואלו אשר שתו מן המים הרעים כגון גרץ ודומיו. התחלת ביאור הדין שלא להגביה את הקול בעניית אמן יותר מקולו של המברך. מדור "דקדוקי תורה" מפרשת בהעלותך ועד פרשת והפטרת מסעי.
מספר צפיות:5799
י"ג סיון ה'תשע''ו

מוצש"ק שלח לך

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: תשובה בכת"י ממרן שליט"א בעניין השרטוט, שיצ"ל בימים האחרונים. המשך בעניין איסור הגבהת הקול בעניית אמן יותר מן המברך, והלימוד מן הפסוק גדלו לי"י אתי ונרוממה שמו יחדיו. האם איסור זה הוא גם לגבי עניית אמן יהא שמיה רבא, וכן ברכו, וכדומה. האם זהו איסור ממש או רק עצה משום דרך ארץ. האם האיסור הוא רק להגביה, או גם להנמיך קולו יותר מן המברך. מה הדין כאשר חלק מהברכה נאמרה בקול גבוה וחלקה בקול נמוך. מה הדין כאשר הש"צ מתפלל בניגון שאינו נכון, האם צריך לענות בניגון המוטעה שלו, או שצריך לענות בניגון הנכון. בעניין מבטא הניקוד קמץ, ודחיית הראיות המובאות בספר עין יצחק כי כביכול הקמץ דומה לפתח.
מספר צפיות:5693
כ"א סיון ה'תשע''ו

מוצש"ק קרח

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דעת הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בעניין מנהגי יהדות תימן בארץ ישראל, והערות מרן שליט"א על חלק מדבריו. המשך בעניין מבטא הניקוד קמץ, ודחיית הראיות המובאות בספר עין יצחק כי כביכול הקמץ דומה לפתח. השקפה תורנית לגבי ספרים ואישים שונים. הנחת קושיא בצריך עיון, לגבי דברי האבן עזרא על ההבדל שבין עשרת הדיברות הראשונות לבין השניות. מה המקור לכך שישנה מעלה שהדרשן יאמר את הקדיש לאחר הלימוד.
מספר צפיות:5812
כ"ז סיון ה'תשע''ו

מוצש"ק חוקת

       66:00 דק'  66:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: בעניין נוסח ברכת "להניח תפילין", מדוע איננו מברכים בלשון "לקשור תפילין", וביאור גירסת ק"ק תימן יע"א במִלת "להַנִּיח" שהיא בפתח ודגש. חשיבות אמירת עלינו לשבח בסוף תפילת שחרית וערבית, מדוע איננו אומרים זאת גם במנחה, ודברי חיזוק להימנע מדיבורים או יציאה מביהכ"נ קודם סיום תפילה זו.
מספר צפיות:5612
ד' תמוז ה'תשע''ו

מוצש"ק בלק

       69:00 דק'  69:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: המשך בעניין חשיבות אמירת עלינו לשבח וכו', על כן נקוה לך וכו', וכן הפסוקים שמוסיפים לאחר מכן. האם עדיף לומר עלינו לשבח בכוונה לאחר תפילת מנחה, במקום בלי כוונה לאחר תפילת ערבית. עכן חיבר את הפיוט על כן נקוה לך וכו', ומי היה עכן.
מספר צפיות:6170
י"א תמוז ה'תשע''ו

מוצש"ק פינחס

       69:00 דק'  69:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: האם קדיש דרבנן, דהיינו קדיש דעתיד, הנאמר לאחר הלימוד, מיוחד דוקא ליתום. מה המקור לכך שהדרשן יאמר קדיש זה, והתייחסות לדברי הגרב"צ מוצפי שליט"א בעניין זה. הדרשה בפני רבים ואמירת הקדיש, מועילה לכפרת עוונות. מדוע המשיח לא בא, למרות שנמחלו העוונות, וכן לגבי מוצאי יום הכיפורים. המשך בעניין חשיבות אמירת עלינו לשבח וכו', על כן נקוה לך וכו', והאם ישנה כיום עבודה זרה בעולם. פרטי דינים בעניין י"ז בתמוז הנדחה.
מספר צפיות:5989
י"ח תמוז ה'תשע''ו

מוצש"ק מטות

       72:00 דק'  72:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השלמה בעניין י"ז בתמוז הנדחה, האם ענייני האבילות מתחילים בליל התענית, וכן לגבי מוצאי תשעה באב. פירוש רבינו אברהם בן שלמה זצ"ל בכת"י, בעניין הובקעה העיר – שנבקעה מעצמה. מדוע אנו אומרים ברצה והחליצנו וכן במנחת שבת ובברכה מעין שלש, "הנח לנו אבינו ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו", כביכול רק "ביום מנוחתנו" לא תהי צרה ויגון.
מספר צפיות:6017
כ"ה תמוז ה'תשע''ו

מוצש"ק מסעי

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברים לזכרו וקוים לדמותו של מו"ר הגה"צ נסים (נחום) רצאבי זצוק"ל – אביו של מרן שליט"א, שהיה ראב"ד העיר רצאבה ומחבר ספר אור הנר, במלאת כ"ד שנים לפטירתו. מהו עניין קריאת ההפטרה ע"י היתום בשבת שלפני היארצייט. מדוע את הברכה הראשונה על ההפטרה אומרים בסלסול ובנעימה, ואילו את הברכות האחרונות אומרים בניגון פשוט ורגיל. טעם הנוהגים לומר בברכת ההפטרה "ובנביאי האמת, והצדק", וטעם הנוהגים לומר "ובנביאי, האמת והצדק" כפי שמקובל לומר. האם קטן יכול לקרוא את ההפטרה, ומה הדין כאשר ישנו ספר תורה שני, כגון בר"ח ויו"ט וכדומה. מה המקור למ"ש מרן שליט"א בשע"ה, שאפשר שהגדול יקרא את המפטיר בס"ת, והקטן יקרא את ההפטרה. בעניין המערערים על המלים "תחת כנפי השכינה", באמירת ההשכבה. טעות בנוסח ההשכבה שבסידורים, ושצ"ל "יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו", וכן שצ"ל "הוא וכל שוכבי עמו ישראל". תשובה לשואל האם ניתן לומר בהשכבה לאשה את המלה "הצנועה והנכבדת", למרות שידוע שהנפטרת לא היתה צנועה, והוספה בעניין המעשה של "היזהר מן וצדקתך", דהיינו מי שמתנהג בצידקות יתירה.
מספר צפיות:5575
ג' אב ה'תשע''ו

מוצש"ק ואתחנן

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: כיצד מסיימים את מזמור לדוד אליך וגו', הנאמר לאחר מזמור שיר ליום השבת בתפילת מנחה של־שבת, במלים "מכל צרותיו". מדוע אומרים כל ישראל וכו' לפני מזמור אודה י"י בכל לבב וגו' בתפילת מנחה של שבת, ומדוע אומרים זאת גם בשחרית לפני פיטום הקטורת. בעניין חלב וגבינה וחמאה של נכרים, עניין התרחקות מן הגויים, תשובת הרמב"ם בכת"י שהתגלתה לאחרונה, ולפי זה הבנת דברי מהרי"ץ זיע"א בתשובתו הידועה בעניין חוזר וניעור בפסח לגבי חמאת גויים. מדור "דקדוקי תורה" על חומש דברים.
מספר צפיות:6081
י"ז אב ה'תשע''ו

מוצש"ק עקב

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השלמה בעניין מ"ב המסעות שבפרשת מסעי, הנקראות בחודש אב, והאם המזל הרעוע של חודש אב הוא עד ר"ח אלול. המשך בעניין חלב וגבינה וחמאה של נכרים, עניין התרחקות מן הגויים, והבנת דברי מהרי"ץ זיע"א בתשובתו הידועה בעניין חוזר וניעור בפסח לגבי איסור לקיחת חמאת גויים בפסח. הלכה למעשה בעניין חלב וחמאת גויים למנהג ק"ק תימן יע"א. בעניין אכילת בשר בתשעת הימים שבין ר"ח אב לתשעה באב, והתייחסות לדברי הגר"מ מאזוז שליט"א כפי שפורסמו בעלון בית נאמן לגבי מנהג ק"ק תימן יע"א בעניין זה.
מספר צפיות:5827
ב' אלול ה'תשע''ו

מוצש"ק ראה

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור דברי הרמב"ם בהלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו וכו', והאם בתפילת ר"ה אנו אומרים כפי הסדר הכתוב בהלכה, או שמשנים את הסדר. השלמה לשאלה ממוצש"ק פינחס ה'תשע"ו, מדוע המשיח לא בא במוצאי יום הכיפורים, לאחר שעם ישראל חזר בתשובה. התייחסות מרן שליט"א לפסקי הגרב"צ אבא שאול זצ"ל הנוגעים לעדת ק"ק תימן יע"א, בעניין אכילת חריף בראש השנה, בעניין ברכה אחרונה לאחר אכילת געלה, בעניין כשרות השופרות הארוכים התימנים, ובעניין האתרוגים התימניים. המשך בעניין חלב וגבינה וחמאה של נכרים, ועניין אכילת בשר בתשעת הימים שבין ר"ח אב לתשעה באב, והקשר שביניהם. תשובה לשאלה מהשיעור הקודם, לגבי היתר שתיית חלב גויים או אבקת חלב גויים באותן המדינות המענישות את מי שמערבב משהו אחר בתוך חלב הפרה, שהרי עד 2% מותר להם להכניס מבלי לדווח על כך. תשובה לשאלה האם כאשר עושים קידוש בבית הכנסת לאחר תפילת מוסף של שבת, ואוכלים מזונות ופירות, הדבר נחשב כסעודה שנייה של שבת, והסעודה שיאכלו אח"כ בביתם תהיה הסעודה השלישית, וממילא אם ישכח בה רצה והחליצנו וכו' לא יצטרך לחזור.
מספר צפיות:5749
ב' אלול ה'תשע''ו

מוצש"ק שופטים

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברי התעוררות לחודש אלול, ורמזים בעניין בן סורר ומורה שבפרשת כי תצא לגבי הימים הללו. השלמה בעניין ביאור דברי הגמרא במסכת בבא בתרא לגבי אכילת בשר בתשעת הימים שבין ר"ח אב לתשעה באב או בשבוע שחל בו ת"ב. ביאור העניין שאין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכול לעמוד בה.
מספר צפיות:6134
ח' אלול ה'תשע''ו

מוצש"ק כי תצא

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
מספר צפיות:5583
ז' תשרי ה'תשע''ז

מוצש"ק כי תבוא

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
מספר צפיות:5296
ז' תשרי ה'תשע''ז

מוצש"ק נצבים

       74:00 דק'  74:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: הכנות האדם בערב ראש השנה, והאם ראוי ללבוש בגדי יום טוב או בגדים חדשים בראש השנה. ביאור דברי החיד"א זיע"א כי בראש השנה על האדם להיות דואג ובוטח. בעניין עשיית התרועה בצירוף נענוע היד, וכן בעניין עשיית התרועה כמנהג עדות אחרות טו טו טו וכו'. השלמה בעניין האוכל מיני מזונות לאחר תפילת שחרית, האם הסעודה השנייה שיאכל בביתו תיקרא כבר סעודה שלישית, וממילא אם ישכח רצה והחליצנו בסעודה השלישית שהיא הרביעית לדידו, לא יצטרך לחזור. בעניין שיעור התקיעות והטרומיטין לדידן. האם בחודש אלול עדיף להשקיע יותר בלימוד ספרי מוסר ואמירת סליחות, או שעדיף להרבות בלימוד תורה.
מספר צפיות:5251
ז' תשרי ה'תשע''ז
מנויים לחיים
  

 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: [email protected]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

פעולת צדיק
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מנויים לחיים
מיני תבלין וקליות
מצות טעמו וראו

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: [email protected]  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

עבור לתוכן העמוד